Hlavná stránka verzia pre tlac Kontakty Vyhľadávanie Mapa stránok
    Aktuality
  Informácie
  Informácie o OZE
  Tlačové správy
  Sieťové predpisy
  Verejné konzultácie
  Verejné obstarávanie
  Otázky a odpovede
  Vydávanie stanovísk k žiadostiam tretích strán
  Archív správ
 
Informácie o OZE
Informácia
 
 
Postup SEPS, a. s., pri vydávaní stanovísk k žiadostiam na účely získania Osvedčenia MH SR na výstavbu zdroja elektriny na báze technológie využitia solárnej a veternej energie vo väzbe na prijatie Zákona č. 142/2010 Z. z. z 3. marca 2010.
 
1. Úvod

1.1 Zákonom č. 142/2010 Z.z. z 3. marca 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, došlo okrem iného aj ku zmene § 11 zákona č. 656/2004 Z. z.

1.2 S účinnosťou od 1.5.2010 platí v zmysle § 11 zákona č. 656/2004 Z. z., odsek (1),   body a) a b):
    „Stavať elektroenergetické zariadenie, plynárenské zariadenie, potrubie na prepravu pohonných látok alebo na prepravu ropy a zariadenie na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka (ďalej len „energetické zariadenie“) možno iba na základe osvedčenia o súlade investičného zámeru s dlhodobou koncepciou energetickej politiky (ďalej len „osvedčenie“). To neplatí, ak ide o výstavbu energetického zariadenia na:
      a) výrobu elektriny zo slnečnej energie umiestneného na budove s celkovým inštalovaným výkonom do 100 kW.
      b) výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW, ktoré využíva iný primárny energetický zdroj ako je slnečná energia,“
Komentár:
1.2.1 V zmysle vyššie uvedeného § 11 odstavec 1, písm. a), predmetom posudzovania a vydávania stanovísk SEPS, a. s., ako prevádzkovateľa prenosovej sústavy na účel získania osvedčenia MH SR (osvedčenie) nie sú iba tie zdroje na výrobu elektriny zo slnečnej energie (SZE), ktoré sú umiestnené na budove s celkovým inštalovaným výkonom do 100 kW.
1.2.2 Ďalej v zmysle vyššie uvedeného § 11 odstavec 1, písm. b), vo vzťahu k výstavbe všetkých ostatných zdrojov, teda napr. i veterných zdrojov elektriny, platí naďalej to, čo platilo predtým - teda výstavba zariadení na výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom vyšším ako „do 1 MW“, ktoré využíva iný primárny energetický zdroj ako je slnečná energia, naďalej podlieha posudzovaniu SEPS, a. s., ako prevádzkovateľa prenosovej sústavy.
1.2.3 Výstavba iných SZE ako sú, cit. §11 zákona 656/2004 „SZE umiestnené na budove s celkovým inštalovaným výkonom do 100 kW” a výstavba veterných zdrojov elektriny (VTE) s celkovým inštalovaným výkonom vyšším ako „do 1 MW“ je predmetom posudzovania zo strany SEPS, a. s., ako prevádzkovateľa prenosovej sústavy. SEPS, a. s. má k tomu práva a povinnosti definované v príslušných častiach zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1.3 Stanovisko SEPS, a. s., je povinnou súčasťou žiadosti o vydanie osvedčenia. Implicitne sa predpokladá, že MH SR nevydá osvedčenie tomu žiadateľovi, ktorý nedoloží ku svojej žiadosti kladné stanovisko SEPS, a. s.2. Postup SEPS, a. s., pri vydávaní stanovísk k žiadostiam na účely získania Osvedčenia MH SR na výstavbu zdroja elektriny na báze technológie využitia solárnej a veternej energie

2.1 Na základe záverov a odporúčaní nezávislých štúdií, vlastných analýz a posúdenia celkovej situácie, SEPS, a. s., ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy a subjekt zodpovedný za neustále udržovanie vyrovnanej bilancie medzi spotrebou a výrobou elektriny v SR v reálnom čase, už nevydá do konca roka 2011 žiadne kladné stanovisko k žiadostiam na účel vydania osvedčenia na výstavbu SZE a VTE.

2.2 Po vyhodnotení skúseností z reálneho vplyvu všetkých druhov obnoviteľných zdrojov elektriny (OZE), vrátane SZE a VTE, na elektrizačnú sústavu SR bude začiatkom roka 2012 situácia opätovne posúdená a bude vydaný nový postup SEPS, a. s., pri vydávaní stanovísk na účely získania Osvedčenia MH SR na výstavbu zdroja elektriny na báze technológie využitia solárnej a veternej energie.3. Zdôvodnenie

3.1 Na základe súhlasných stanovísk SEPS, a. s., k žiadostiam na účely získania Osvedčenia MH SR na výstavbu SZE a súhlasných stanovísk distribučných spoločností vydaných na účel výstavby SZE s výkonom do 1 MW, už vydaných k termínu uverejnenia tohto oznámenia, je nevyhnutné očakávať, že v SR bude do konca roka 2011 vybudovaných cca 700 MW inštalovaného výkonu SZE. Táto výška inštalovaného výkonu vysoko presahuje limit inštalovaného výkonu zdrojov s vysokou fluktuáciou výroby, ktorý je podľa súčasných poznatkov SEPS, a. s., a taktiež podľa odporúčaní nezávislých štúdií, absorbovateľný elektrizačnou sústavou SR. Táto situácia môže dospieť do veľmi vážneho stavu, nakoľko najmä v letnom období (zrejme už v roku 2011) môže spôsobiť zložité prevádzkové režimy v elektrizačnej sústave SR z pohľadu jej dispečerského riadenia, resp. zabezpečenia vyrovnanej bilancie medzi spotrebou a výrobou elektriny v reálnom čase v regulačnej oblasti SR. V letnom období je totiž nevyhnutné očakávať maximálnu výrobu zo SZE súčasne s očakávaným najnižším zaťažením/spotrebou elektriny v SR v tomto čase. Nakoľko platí legislatívou garantovaný povinný výkup elektriny vyrobenej SZE, regulácia výroby týchto zdrojov nebude možná a bilancia technologického mixu zdrojov nasadených v elektrizačnej sústave SR tým pravdepodobne vyústi do vynúteného obmedzenia nasadenia, resp. výroby ostatných zdrojov elektriny. Udržať vyrovnanú bilanciu medzi spotrebou a výrobou elektriny v SR v reálnom čase tak bude najmä v letnom období nesmierne zložité. Napr. v roku 2009 bolo minimálne zaťaženie elektrizačnej sústavy SR vo výške 2001 MW. Situácia v zaťažení v letnom období roku 2010, resp. 2011 bude zrejme porovnateľná s rokom 2009. V tom prípade, napr. ak by v letnom období roku 2011 bola okamžitá výroba zo SZE úmerná celkovému inštalovanému výkonu cca 700 MW, čo v letnom období nie je možné vylúčiť, takáto realita môže spôsobiť zložité situácie. Fluktuácia výroby SZE totiž musí byť odregulovaná inými technológiami zdrojov elektriny - fakticky najmä fosílnymi zdrojmi. Situáciu bude taktiež potrebné do veľkej miery skĺbiť s existujúcou realitou v už postavených a prevádzkyschopných zdrojov elektriny na území SR. Napr. celkové pokrývanie spotreby v roku 2009 bolo 51,4% z jadrových zdrojov, 17% z vodných elektrární, 17,4% klasických systémových fosílnych elektrární a 9,4% z iných fosílnych zdrojov elektriny (teplárne, závodne elektrárne a pod.) a 4,8% zaťaženia bolo kryté importom. Tento mix zdrojov je v SR realitou a nemožno očakávať, že situáciu bude možné riešiť ignorovaním existencie týchto už postavených zdrojov. Vplyvom SZE dôjde práve v časoch najnižšej spotreby k vysokému prebytku výkonu/výroby elektriny v SR. Prebytky výroby v letnom období sú veľmi ťažko realizovateľné exportom, nakoľko v tomto období sú vo všetkých okolitých sústavách vysoké prebytky inštalovaného výkonu. S veľkou pravdepodobnosťou teda dôjde v letnom období (ale zrejme i na jar a na jeseň) k nútenému obmedzeniu výroby práve tých zdrojov elektriny, ktoré sú nevyhnutné k regulácii okamžitých zmien a vôbec fluktuácie výroby spôsobenej najmä vplyvom SZE. Distribučné spoločnosti totiž budú nútené v zmysle platnej legislatívy prednostne vykupovať výrobu zo SZE a tým dôjde k vytesňovaniu možností prevádzky fosílnych a jadrových, resp. možno i vodných zdrojov elektriny. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy tak nemusí byť schopný v potrebnom rozsahu nakúpiť jednotlivé druhy podporných služieb, najmä zápornú terciárnu reguláciu výkonu. Táto totiž nemusí byť v dôsledku odstavenia zdrojov poskytujúcich túto službu vôbec ani v reálnom čase fyzicky dostupná v regulačnej oblasti Slovenska. Pritom zápornú terciárnu reguláciu nie je možné z technologických dôvodov nakúpiť v zahraničí. V súčasnosti je však veľmi ťažké posúdiť, aké všetky dôsledky prevádzka 700 MW SZE v podmienkach SR vyvolá. Nejde totiž len o súvislosti po stránke technickej (otázka fyzickej dostupnosti a dostatočnosti podporných služieb a regulačného výkonu), ale aj cenovej/obchodnej a ekonomickej. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy má zo strany ÚRSO stanovený limit na nákup regulačnej energie a podporných služieb.

3.2 Prehľad stavu vybavovania podaných žiadostí vo väzbe na avizovanú výstavbu SZE (bez ohľadu na výšku inštalovaného výkonu zdroja) k termínu uverejnenia tejto informácie.

Subjekt Sumárny výkon (MW)
Doručené
žiadosti
Kladné
stanoviská
Záporné
stanoviská
V posudzovaní
SEPS, a.s. 386 128 224 34
ZSE, a.s.
SSE, a.s.
VSE, a.s.
1320 567 270 483
spolu 1706 695 494 517
% z celkového výkonu doručených žiadostí 41% 29% 30%


3.3 V zmysle vyššie uvedených súvislostí je nevyhnutné dočasne pozastaviť do konca roka 2011 vydávanie kladných stanovísk SEPS, a. s., pre účely získania osvedčenia od MH SR na výstavbu SZE aj VTE. A zároveň do konca roka 2011 sledovať a vyhodnocovať vplyv OZE na prevádzku, riadenie a spoľahlivosť elektrizačnej sústavy SR. Až na základe vyhodnotenia prevádzky OZE potom bude môcť SEPS, a. s., po dohode s MH SR a ÚRSO, cca začiatkom roka 2012, opäť prehodnotiť svoj postup pri vydávaní stanovísk na účely získania Osvedčenia MH SR na výstavbu zdroja elektriny na báze technológie využitia solárnej a veternej energie.

Všetky ďalšie informácie súvisiace s predmetnou problematikou budú v prípade potreby priebežne uverejňované na tejto internetovej stránke.
pridané dňa: 11.6.2010
 ^Hore^ 
Späť