Hlavná stránka verzia pre tlac Kontakty Vyhľadávanie Mapa stránok
    Aktuality
  Informácie
  Informácie o OZE
  Tlačové správy
  Sieťové predpisy
  Verejné konzultácie
  Verejné obstarávanie
  Otázky a odpovede
  Vydávanie stanovísk k žiadostiam tretích strán
  Archív správ
 
Informácie o OZE
Oznam
 
 
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (ďalej len SEPS, a.s.) ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy SR, oznámila záujemcom o výstavbu zdrojov elektriny na báze technológie fotovoltického využitia slnečnej energie (ďalej len SZE) dňa 27.11.2009 na svojej internetovej stránke „Pravidlá postupu SEPS, a.s. na vydávanie Stanovísk na účely získania Osvedčenia MH SR na výstavbu zdroja elektriny na báze technológie využitia solárnej energie“ (ďalej len Pravidlá), ktoré uplatňuje pri vydávaní stanovísk na účely získania Osvedčenia MH SR na výstavbu SZE využitia solárnej energie (ďalej len Stanovisko).

SEPS, a.s. ako subjekt zodpovedný za udržovanie vyrovnanej bilancie medzi spotrebou a výrobou elektriny v SR v reálnom čase stanovil na základe štúdie Žilinskej Univerzity limit na vydanie kladných Stanovísk do výšky 120 MW súhrnného inštalovaného výkonu v SR pre SZE s jednotkovým inštalovaným výkonom od 1 MW do 4 MW, s plánovaným uvedením do prevádzky najneskôr do konca roka 2011 (ďalej len Limit 120 MW).

Do termínu stanoveného na prvé posudzovanie žiadostí o vydanie Stanoviska, t.j. do 3.12.2009 do 14,00 hod., bolo na SEPS, a.s. doručených 97 obálok so žiadosťami. Limit 120 MW bol dosiahnutý posúdením obálky/žiadosti s poradovým číslom doručenia 57. Ďalšie obálky (40) už neboli otvorené a teda ani posúdené. Celkovo bolo zo strany SEPS, a.s. vydaných 36 kladných Stanovísk a 21 zamietavých Stanovísk. Kladné i zamietavé Stanoviská SEPS, a.s., boli odoslané listom generálneho riaditeľa SEPS, a.s., na adresy žiadateľov.

SEPS, a.s., týmto oznamuje všetkým záujemcom o výstavbu SZE, že už nebude posudzovať ďalšie žiadosti, nakoľko Limit 120 MW už bol vyčerpaný.

Zvyšok doručených obálok/žiadostí do 3.12.2009 do 14,00 hod. (40) a všetky ďalšie obálky/žiadosti, ktoré boli doručené po tomto termíne do okamihu uverejnenia tohoto oznamu, budú poštou vrátené záujemcom bez otvorenia a posudzovania. Rovnako budú bez otvorenia a posudzovania vrátené všetky obálky/žiadosti, ktoré budú na základe Pravidiel prípadne ešte doručené aj neskôr.

Tabuľka podľa prílohy č. 3 Pravidiel


Vysvetlivky k Tabuľke:

V stĺpci 3 je uvedený počet všetkých podaných žiadostí k termínu 3.12.2009 do 14:00 hod. Nakoľko už po posúdení 57 žiadosti došlo k vyčerpaniu limitu 120 MW, ktorý bol stanovený Pravidlami, ostávajúce obálky neboli otvorené a žiadosti neboli posúdené. Z tohto dôvodu je stĺpec č. 3 rozšírený o tieto nové informácie.

Zoznam žiadateľov, ktorým bolo vydané kladné Stanovisko SEPS, a.s. na vydanie osvedčenia MH SR k pripravovanej výstavbe SZE


Číslo Žiadateľ Výkon Lokalita
1 Agromyšľa, s.r.o., Ružomberok 3,999 MW Buzitka
2 Alter energo, a.s., Nitrianske Hrnčiarovce 3,300 MW Veľké Dvorany
3 BOVINEX Europa, s.r.o., Michalovce 3,000 MW Ratka
4 Buzitka Solar, a.s., Šavoľ 3,894 MW Buzitka
5 CTC-Tenisový klub, s.r.o., Prešov 4,000 MW Zemplínske Hradište
6 Elektrovod-Energie, s.r.o., Košice 3,990 MW Tornaľa
7 ENERGYWOOD, s.r.o., Prešov 4,000 MW Zemplínske Hradište
8 ESENTIA, s.r.o.,  Bratislava 1,125 MW Rimavská Sobota
9 Estates reality, s.r.o., Komárno 3,300 MW Hurbanovo
10 EUROCOM&Co., s.r.o. , Bratislava 3,975 MW Kameničná
11 European electroning Trading, s.r.o., Komárno 3,300 MW Hurbanovo
12 EX Project, a.s., Bratislava 3,990 MW Tornaľa
13 GEMCASS PROGRESS, s.r.o. , Košice 4,000 MW Zemplínske Hradište
14 GRUY spol. s r.o., Lučenec 3,820 MW Mikušovce
15 H&T Communication, s.r.o., Komárno 3,000 MW Veľké Dvorany
16 INDUSTRIAL ZONE KÚTNIKY, a.s., Dunajská Streda 3,200 MW Blažov, obec Kútniky
17 Ingos Prešov, s.r.o., Prešov 3,990 MW Nový Ruskov
18 Jakor, s.r.o., Vranov nad Topľou 3,950 MW Moldava nad Bodvou
19 KOLEK, s.r.o., Lučenec 2,700 MW Holiša
20 Maltech, s.r.o., Šaľa 3,300 MW Hurbanovo
21 MyEnergy SPV 1, s.r.o., Bratislava 4,000 MW Kosihy
22 MyEnergy SPV 8, s.r.o., Bratislava 1,200 MW Poltár
23 N.O.S. Construction, s.r.o., Komárno 3,200 MW Blažov, obec Kútniky
24 RoTTel, s.r.o., Prešov 3,990 MW Tornaľa
25 rvm corporation, s.r.o., Stará Ľubovňa 3,900 MW Čečejovce
26 SE 2010, a.s., Bratislava 3,200 MW Blažov, obec Kútniky
27 Solar Land 1, s.r.o., Bratislava 3,990 MW Rimavská Sobota
28 Solar Land 1, s.r.o., Bratislava 3,990 MW Rimavské Janovce
29 Sun Eneregy Slovakia, s.r.o., 080 01 Prešov 3,999 MW Nový Ruskov
30 Sun Fuel, Košice 3,999 MW Nový Ruskov
31 SUN4ENERGY LC, s.r.o., Banská Bystrica 3,999 MW Buzitka
32 SUN4ENERGY LC, s.r.o., Banská Bystrica 2,000 MW Hladký Majer
33 TLS, s.r.o., Vranov nad Topľou 3,000 MW Zemplínske Hradište
34 Vellox, s.r.o., Bratislava 1,800 MW Veľká Lúka, Pôtor
35 Vellox, s.r.o., Bratislava 2,000 MW Priekopa
36 Vellox, s.r.o., Bratislava 1,900 MW Valavné, obec Chrťany
  Spolu 120,000 MW  

Doplnková informácia:
Kladné stanovisko SEPS, a.s. je jedným z viacerých podmienok pre vydanie Osvedčenia o súlade investičného zámeru s dlhodobou koncepciou energetickej politiky záujemcov o výstavbu zdrojov elektriny na báze technológie fotovoltického využitia slnečnej energie s dlhodobou koncepciou energetickej politiky. Toto osvedčenie je vydávané Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.

Po získaní dostatočných reálnych skúseností z prevádzky zdrojov elektriny s veľkou neplánovanou fluktuáciou/zmenou výroby (medzi tieto zdroje patria veterné zdroje elektriny i SZE) postavených na území SR do konca roka 2011, vrátane SZE s jednotkovým inštalovaným výkonom do 1 MW, budú vydané nové pravidlá regulácie výstavby týchto zdrojov elektriny na území SR.

pridané dňa: 11.12.2009
 ^Hore^ 
Späť