Hlavná stránka verzia pre tlac Kontakty Vyhľadávanie Mapa stránok
    Aktuality
  Informácie
  Informácie o OZE
  Tlačové správy
  Sieťové predpisy
  Verejné konzultácie
  Verejné obstarávanie
  Otázky a odpovede
  Vydávanie stanovísk k žiadostiam tretích strán
  Archív správ
 
Informácie o OZE
Oznam
 

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., (SEPS, a.s.) ako prevádzkovateľ elektroenergetickej prenosovej sústavy Slovenskej republiky
OZNAMUJE

 
záujemcom o výstavbu Zdrojov elektriny na báze technológie fotovoltického využitia slnečnej energie (Solárne zdroje elektriny - SZE), že od 30. 11. 2009 budú platné dole uvedené „Pravidlá postupu SEPS, a.s. na vydávanie Stanovísk na účely získania Osvedčenia MH SR na výstavbu zdroja elektriny na báze technológie využitia solárnej energie“ (Pravidlá).

V zmysle Pravidiel bude možné podať písomné žiadosti na vydanie stanovísk SEPS, a.s. ako prevádzkovateľa prenosovej sústavy na účely vydania Osvedčenia na výstavbu SZE v zmysle zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých predpisov §11 ods. 4, v rozsahu bodov 2, 3.1, 8.1 a 10.1 ods. 3, písm. b).

Pravidlá postupu SEPS, a.s. na vydávanie Stanovísk na účely získania Osvedčenia MH SR na výstavbu zdroja elektriny na báze technológie využitia solárnej energie


Čl. 1
Skratky, základné vymedzenie pojmov a úvodné ustanovenia
  1.1 Použité skratky, definície pojmov:
   1.1.1 SZE - Zdroje elektriny na báze technológie fotovoltického využitia slnečnej energie/Solárne zdroje elektriny;

   1.1.2 VZE - Zdroje elektriny na báze technológie využitia veternej energie/Veterné zdroje elektriny;

   1.1.3 ZEF - Zdroje elektriny s veľkou neplánovanou fluktuáciou/zmenou výroby (medzi tieto zdroje patria VZE i SZE);

   1.1.4 ES SR - Elektrizačná sústava Slovenskej republiky;

   1.1.5 PPS - Prevádzkovateľ prenosovej sústavy SR;

   1.1.6 SEPS, a.s. - Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.;

   1.1.7 MH SR - Ministerstvo hospodárstva;

   1.1.8 Zákon - Zákon 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých predpisov;

   1.1.9 Osvedčenie - Osvedčenie o súlade investičného zámeru s dlhodobou koncepciou energetickej politiky podľa § 11 Zákona, ktoré vydáva MH SR;

   1.1.10 Žiadateľ - Žiadateľ o vydanie stanoviska SEPS, a.s. ako PPS na účely vydania Osvedčenia na výstavbu SZE;

   1.1.11 Žiadosť - písomná žiadosť Žiadateľa o vydanie stanoviska SEPS, a.s. ako PPS na účely vydania Osvedčenia na výstavbu SZE;

   1.1.12 Stanovisko - písomné stanovisko SEPS, a.s. ako PPS na účely vydania Osvedčenia na výstavbu SZE na základe Žiadosti Žiadateľa v zmysle Zákona podľa §11 ods. 4, v rozsahu bodov 2, 3.1, 8.1 a 10.1 ods. 3 písm. b), ktoré vydáva generálny riaditeľ spoločnosti SEPS, a.s.;

   1.1.13 Pravidlá - Pravidlá postupu SEPS, a.s. na vydávanie Stanovísk na účely získania Osvedčenia MH SR na výstavbu zdroja elektriny na báze technológie využitia solárnej energie.Čl. 2
Právne postavenie a kompetencie SEPS, a.s. v zmysle platnej legislatívy SR


2.1 Stavať zdroje elektriny s inštalovaným výkonom 1 MW a vyšším je v SR možné iba na základe vydaného Osvedčenia. Osvedčenie je dokladom na územné konanie a stavebné konanie.

2.2 SEPS, a.s. ako PPS a subjekt zodpovedný za neustále udržovanie vyrovnanej bilancie medzi spotrebou a výrobou elektriny v SR v reálnom čase, je v zmysle Zákona významným dotknutým účastníkom procesu udeľovania Osvedčení MH SR.

2.3 SEPS, a.s. ako PPS pozastavila vydávanie svojich kladných Stanovísk na účely vydania Osvedčení na výstavbu VZE a SZE, resp. ZEF, nakoľko ES SR nie je schopná absorbovať neobmedzene veľký objem elektriny vyrobenej zdrojmi s tak veľkou fluktuáciou výroby, akú produkujú VZE a SZE a bolo potrebné stanoviť limit prípustnej výšky inštalovaného výkonu ZEF v SR.

Čl. 3
Zásady regulácie výstavby ZEF a podmienky predkladania Žiadostí o vydanie Stanoviska na výstavbu SZE
  3.1 Na základe týchto Pravidiel budú vydávané len Stanoviská k Žiadostiam na výstavbu SZE do stanoveného limitu v tomto rozsahu:
   3.1.1 Kladné Stanoviská k Žiadostiam môžu byť vydané len do výšky 120 MW súhrnného inštalovaného výkonu v SR pre SZE s jednotkovým inštalovaným výkonom od 1 MW do 4 MW, s plánovaným uvedením do prevádzky do konca roka 2011.

   3.1.2 Kladné Stanoviská SEPS, a.s. budú vydávané len k Žiadostiam na výstavbu SZE, ktoré budú doložené úradne overenou kópiou súhlasného stanoviska príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy, do ktorej je plánované vyviesť výkon SZE.

   3.1.3 Pri udeľovaní kladných Stanovísk SEPS, a.s. na výstavbu SZE bude posudzovaný zámer dosiahnuť najvhodnejšie geografické rozloženie stanoveného limitu inštalovaného výkonu SZE na území SR vo väzbe na regionálne špecifiká, rozloženie a stav zariadení/sietí VN a VVN v ES SR.

   3.1.4 Pri udeľovaní kladných Stanovísk bude prihliadané na termín, resp. presný čas doručenia Žiadosti do podateľne SEPS, a.s. v tvare hodina/minúta/deň/mesiac/rok, potvrdený pečiatkou podateľne. V prípade rovnakého splnenia podmienok v zmysle týchto Pravidiel, Žiadosti doručené skôr budú mať prednosť pred Žiadosťami doručenými neskôr.

   3.1.5 Posudzovanie Žiadostí bude zo strany SEPS, a.s. realizované v týždenných intervaloch, pričom prvé posúdenie sa uskutoční dňa 4.12.2009. Predmetom prvého posúdenia budú predložené Žiadosti do 14:00 hod. dňa 3.12.2009. Nasledovné posúdenie bude vždy v ďalší piatok, resp. v posledný pracovný deň v nasledovnom týždni, až do vyčerpania limitu 120 MW. Pritom predmetom každého ďalšieho posúdenia budú Žiadosti predložené od štvrtka do štvrtka, 14:00 hod.

   3.1.6 Stanoviská SEPS, a.s. budú vydané do 5 pracovných dní od posúdenia v zmysle
   bodu 3.1.5.

   3.1.7 Informácia o výsledkoch posudzovania a o vydaných Stanoviskách bude priebežne uverejňovaná po každom posúdení v zmysle bodu 3.1.5 na web stránke SEPS, a.s. (Tabuľka - Príloha týchto Pravidiel).

  3.2 Kladné Stanoviská SEPS, a.s. budú vydávané s platnosťou na dva po sebe nasledujúce kalendárne roky odo dňa vydania.
  3.3 Žiadosti doručené na SEPS, a.s. do 30. 11. 2009, ku ktorým nebolo doposiaľ vydané Stanovisko, nebudú posúdené a Žiadateľ, ak jeho záujem o výstavbu SZE trvá, je povinný predložiť novú Žiadosť o Stanovisko na výstavbu SZE v zmysle týchto Pravidiel. SEPS, a.s. túto skutočnosť týmto Žiadateľom písomne oznámi.
  3.4 Žiadosť o vydanie Stanoviska musí obsahovať nasledovné údaje:
   3.4.1 Identifikačné údaje Žiadateľa v nasledovnom rozsahu:
    3.4.1.1 Právnická osoba uvedie:
    • svoj názov;
    • právnu formu právnickej osoby;
    • predmet podnikania (činnosti);
    • sídlo – vypĺňa v členení štát, kraj, okres, obec s PSČ, ulica a popisné číslo;
    • osoba alebo osoby, ktoré sú štatutárnym orgánom – vypĺňa v členení priezvisko, meno a dátum narodenia;
    • spojenie na kontaktnú osobu Žiadateľa – telefón, fax, e-mail;
    • adresa na doručovanie - priezvisko, meno, tituly a úplná adresa;
    • identifikačné číslo, ak bolo pridelené;
    • daňové identifikačné číslo, ak bolo pridelené.
    3.4.1.2 Fyzická osoba uvedie:
    • svoje priezvisko a meno;

    • predmet podnikania (činnosti);

    • základné údaje – priezvisko, meno, dátum narodenia;

    • trvalý pobyt – vypĺňa v členení štát, kraj, okres, obec s PSČ, ulica a popisné číslo, prípadne evidenčné číslo;

    • spojenie na kontaktnú osobu Žiadateľa – telefón, fax, e-mail;

    • adresa pre doručovanie - priezvisko, meno, tituly a úplná adresa;

    • identifikačné číslo, ak bolo pridelené.

   3.4.2 Geografický názov lokality umiestnenia SZE.

   3.4.3 Inštalovaný výkon SZE (MW).

   3.4.4 Geografický názov lokality plánovaného pripojenia SZE do ES SR, s uvedením konkrétneho príslušného zariadenia distribučnej sústavy, do ktorého bude plánované fyzické pripojenie SZE. Žiadosti zároveň musia obsahovať technicky dostatočne jasnú špecifikáciu miesta plánovaného pripojenia v elektrickej schéme príslušnej distribučnej sústavy.

   3.4.5 Plánovaný harmonogram výstavby SZE, s plánovaným termínom uvedenia do prevádzky.

   3.4.6 Predpokladaná ročná výroba SZE (MWh).

   3.4.7 Plánovaná životnosť SZE.

   3.4.8 Vlastnícky alebo nájomný vzťah k pozemku.

   3.4.9 Poznámka:

    3.4.9.1 Žiadosti, ktoré nebudú obsahovať dostatočne jasnú špecifikáciu miesta plánovaného pripojenia v elektrickej schéme príslušnej distribučnej sústavy budú zamietnuté,

    3.4.9.2 Žiadosti, v ktorých bude uvedené ako miesto plánovaného pripojenia prenosová sústava SR (sústava 220 a 400 kV) budú zamietnuté, nakoľko pripojenie zdroja elektriny s inštalovaným výkonom 1 až 4 MW do prenosovej sústavy (napäťové hladiny 220 kV a 400 kV) by bolo technicky neodôvodniteľné a značne neekonomické riešenie.

    3.4.9.3 Žiadosti, ktoré nebudú obsahovať úradne overenú kópiu súhlasného stanoviska príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy, do ktorej je plánované vyviesť výkon SZE, budú zamietnuté.

Čl. 4
Organizačné zabezpečenie k aplikácii týchto Pravidiel


4.1 Platnosť týchto Pravidiel nastáva dňom 30.11.2009.

4.2 Pravidlá sú uverejnené prostredníctvom web stránky SEPS, a.s. „www.sepsas.sk“.

4.3 SEPS, a.s. zabezpečí prostredníctvom svojej web stránky „www.sepsas.sk“ verejne dostupný systém informácií o priebehu udeľovania Stanovísk, až do vyčerpania limitu 120 MW.

4.4 Po vydaní Stanovísk na SZE vo výške 120 MW bude na web stránke SEPS, a.s. uverejnený oznam o ukončení tejto etapy vydávania Stanovísk na výstavbu SZE.

4.5 Žiadateľ svoju Žiadosť doručí na SEPS, a.s. na nasledovnú adresu:
Obchodné meno: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Obec (mesto): Bratislava PSČ: 824 84
Ulica: Mlynské nivy Číslo: 59/A
Poschodie: Prízemie Číslo miestnosti: podateľňa
Internetová adresa organizácie (URL): www.sepsas.sk
Kontaktná osoba na konzultáciu Pravidiel: Ing. Miroslav Gramblička, PhD., výkonný riaditeľ sekcie rozvoja ES, Tel: +421/2/50692480, E-mail: gramblicka_miroslav@sepsas.sk.

4.6 Žiadosť o vydanie Stanoviska bude predložená v zalepenej obálke viditeľne veľkým písmom označená heslom: „ŽIADOSŤ - SOLÁRNE ELEKTRÁRNE“ - NEOTVÁRAŤ!.

Čl. 5
Záverečné ustanovenie


5.1 Po získaní dostatočných reálnych skúseností z prevádzky ZEF postavených v zmysle týchto Pravidiel bude opätovne vyhodnotený vplyv všetkých SZE na území SR na ES SR, t. j. vrátane SZE s jednotkovým inštalovaným výkonom do 1 MW, a budú vydané nové pravidlá regulácie výstavby ZEF na území SR.

Príloha: Tabuľka pravidelne uverejňovaných údajov na www.sepsas.sk

pridané dňa: 27.11.2009
 ^Hore^ 
Späť