Hlavná stránka verzia pre tlac Kontakty Vyhľadávanie Mapa stránok
    Aktuality
  Informácie
  Informácie o OZE
  Tlačové správy
  Sieťové predpisy
  Verejné konzultácie
  Verejné obstarávanie
  Otázky a odpovede
  Vydávanie stanovísk k žiadostiam tretích strán
  Archív správ
 
Verejné konzultácie

Verejné konzultácie  

Dátum Názov verejnej konzultácie Termín ukončenia Stav Organizátor
19.02.2021 Verejná konzultácia k Návrhu na určenie a využívanie osobitných produktov pre regulačnú energiu a disponibilitu 19.03.2021 ukončená SEPS
28.7.2020 Verejná konzultácia k 1. zmene a doplneniu núdzových postupov pre región Core Capacity Calculation Region („Core CCR“) 24.8.2020 ukončená CORE CCR
 
12.03.2020 Verejná konzultácia k návrhu metodiky klasifikácie účelov aktivácie ponúk regulačnej elektriny 29.3.2020 ukončená ACER
12.03.2020
Verejná konzultácia na harmonizáciu zúčtovania odchýlok 29.3.2020 ukončená ACER
19.02.2020 Verejná konzultácia k návrhu Metodiky trhového postupu prideľovania medzioblastnej kapacity na výmenu disponibility alebo zdieľanie rezerv 10.3.2020 ukončená ACER
19.02.2020 Verejná konzultácia k návrhu Metodiky pre štandardné produkty pre disponibilitu podľa článku 25 ods. 2 10.3.2020 ukončená ACER
19.12.2019 Verejná konzultácia k 3. dodatku Regionálneho návrhu dlhodobých prenosových práv pre región Core Capacity Calculation Region („Core CCR“) 26.1.2020 ukončená Core CCR
27.09.2019
Verejná konzultácia k dokumentu „Plán skúšania vypracovaný v súlade s clánkom 4 bod 2 písm. g) a s tým súvisiacich clánkov 43 až 51
nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2196 z 24. novembra 2017, ktorým sa stanovuje sietový predpis o stavoch núdze a obnovy prevádzky v sektore elektrickej energie“
26.10.2019 ukončená SEPS
20.09.2019
Verejná konzultácia k návrhu metodiky trhového postupu prideľovania medzioblastnej kapacity na výmenu disponibility alebo zdieľanie rezerv 21.10.2019 prebiehajúca Core CCR
20.09.2019 Verejná konzultácia k návrhu metodiky prideľovania medzioblastnej kapacity na základe analýzy hospodárskej efektívnosti. 21.10.2019 prebiehajúca Core CCR
26.07.2019 Stratégia zabezpečenia dostatočného objemu podporných služieb pre poskytovanie systémových služieb a bezpečnej a spoľahlivej prevádzky ES SR pre rok 2022 12.08.2019 ukončená SEPS
10.06.2019 Verejná konzultácia k návrhu Metodiky pre výpocet prenosových kapacít pre dlhodobý trh v regióne Core 10.07.2019 ukončená Všetci PPS
10.06.2019 Verejná konzultácia k návrhu Metodiky rozdelenia medzioblastnej kapacity v regióne Core 10.07.2019 ukončená Všetci PPS
05.06.2019 Verejná konzuultácia k zmene Metodiky Algoritmu pre jednotný denný trh 02.07.2019 ukončená Všetci PPS a NEMO
20.05.2019 Verejná konzultácia k revízii Harmonizovaných pravidiel aukcií (HAR) 20.06.2019 ukončená Core CCR
15.05.2019 Verejná konzultácia k návrhu zoznamu štandardných produktov pre disponibilitu pre rezervy na obnovenie frekvencie a nahradzujúce rezervy 31.07.2019 ukončená Všetci PPS
15.05.2019 Návrh metodiky spoločne optimalizovaného postupu prideľovania medzioblastnej kapacity na výmenu disponibility alebo zdieľanie rezerv 31.07.2019 ukončená Všetci PPS
07.02.2019 Verejná konzultácia k 2. dodatku Regionálneho návrhu dlhodobých prenosových práv pre región Core Capacity Calculation Region („Core CCR“) 07.03.2019 ukončená Core CCR
09.11.2018 Verejná konzultácia k dokumentu „Pravidlá pozastavenia a obnovenia trhových činností vypracované v súlade s článkom 4 bod 2 písm. e) nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2196 ER NC“ 08.12.2018 ukončená SEPS
04.10.2018 Verejná konzultácia k dokumentu „Pravidlá
zúčtovania odchýlok a regulačnej elektriny v stave
núdze v elektroenergetike, pri predchádzaní stavu
núdze v elektroenergetike a pri skúškach stavu
núdze v elektroenergetike“
12.11.2018 ukončená SEPS
12.09.2018 Verejná konzultácia k návrhu metodiky klasifikácie účelov aktivácie ponúk regulačnej elektriny 13.11.2018 ukončená Všetci PPS
12.09.2018 Verejná konzultácia k návrhu metodiky na stanovenie cien za regulačnú energiu, ktorá je výsledkom aktivácie ponúk regulačnej energie 13.11.2018 ukončená Všetci PPS
22.08.2018 Verejná konzultácia k dokumentu „Postup predbežného schválenia FCR/FRR“ 04.09.2018 ukončená SEPS
08.08.2018 Verejná konzultácia k dokumentu „Podmienky dovolených lineárnych zmien činného výkonu pre blok LFC SEPS“ 08.09.2018 ukončená SEPS
08.08.2018 Verejná konzultácia k dokumentu „Pravidlá dimenzovania FRR“ 08.09.2018 ukončená SEPS
08.08.2018 Verejná konzultácia k dokumentu „Opatrenia na zníženie FRCE vyžadovaním zmien vo výrobe alebo spotrebe jednotiek na výrobu elektriny alebo odberných jednotiek“ 08.09.2018 ukončená SEPS
16.07.2018 Návrh všetkých prevádzkovateľov prenosových sústav, v ktorom sa podrobnejšie stanovuje a zosúlaďuje zúčtovanie odchýlok v súlade s čl. 52 ods. 2 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2195.

Informácie o verejnej konzultácii sú zverejnené na webovom sídle spoločnosti OKTE, a.s.
28.09.2018 ukončená Všetci PPS
25.06.2018 Verejná konzultácia k dokumentu „Podmienky plnenia funkcie poskytovateľa služieb obnovy“ 24.07.2018 ukončená SEPS
15.05.2018 Verejná konzultácia k návrhu implementačného rámca spoločnej európskej platformy na výmenu regulačnej elektriny z rezerv na obnovenie frekvencie s manuálnou aktiváciou 16.07.2018 ukončená Všetci PPS
04.05.2018 Návrh podmienok pre subjekty zúčtovania podľa článku 18 Nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2195, ktorým sa stanovuje usmernenie o zabezpečovaní rovnováhy v elektrizačnej sústave

Konzultáciu zabezpečuje spoločnosť OKTE, a.s.
03.06.2018 ukončená OKTE
26.04.2018 Verejná konzultácia k návrhu implementačného rámca spoločnej európskej platformy na výmenu regulačnej elektriny z rezerv na obnovenie frekvencie s automatickou aktiváciou 29.06.2018 ukončená Všetci PPS
25.04.2018 Návrh podmienok pre poskytovateľov regulačných služieb podľa článku 18 Nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2195, ktorým sa stanovuje usmernenie o zabezpečovaní rovnováhy v elektrizačnej sústave 25.05.2018 ukončená SEPS
19.04.2018 Stratégia zabezpečenia dostatočného objemu podporných služieb pre poskytovanie systémových služieb a bezpečnej a spoľahlivej prevádzky ES SR pre obdobie rokov 2019 až 2021 10.05.2018 ukončená SEPS
16.01.2018 Verejná konzultácia k návrhu implementačného rámca spoločnej európskej platformy pre postup imbalance netting 15.03.2018 ukončená Všetci PPS
04.12.2017 Verejná konzultácia k návrhu MARI – Európska platforma pre výmenu regulačnej energie z rezerv na obnovenie frekvencie s manuálnou aktiváciou 20.12.2017 ukončená Projekt MARI
23.10.2017 Verejná konzultácia k regionálnemu návrhu dlhodobých prenosových práv pre región Core Capacity Calculation Region („Core CCR“) vrátane hraníc ponukových oblastí CZ/SK a AT-DE/LU 21.11.2017 ukončená Core CCR
28.06.2017 Verejná konzultácia k Návrhu pravidiel nominácií pre fyzické prenosové práva 18.08.2017 ukončená Všetci PPS
15.06.2017 Verejná konzultácia k návrhu výkonových limitov pre stanovenie kategórií jednotiek na výrobu elektrickej energie 14.07.2017 ukončená SEPS
18.05.2017 Verejná konzultácia k návrhu Pravidiel pre explicitnú dennú alokáciu kapacít pre rok 2018 na hraniciach regiónu „Core CCR“, pre ktoré prebieha alokácia v JAO 14.06.2017 ukončená Core CCR
27.03.2017 Verejná konzultácia k návrhu záložného riešenia pre denný trh v rámci Core CCR 27.04.2017 ukončená Core CCR
13.03.2017 Verejná konzultácia k návrhu regionálneho dizajnu dlhodobých prenosových práv v rámci Core CCR 10.04.2017 ukončená Core CCR