Hlavná stránka verzia pre tlac Kontakty Vyhľadávanie Mapa stránok
    Verejné obstarávanie
  Zákon č. 343/2015 Z. z
  Zákon č. 25/2006 Z. z.
 
Verejné obstarávanie podľa zákona č.343/2015 Z. z.

Profil obstarávateľa


Zverejňovanie informácií a dokumentov podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • obchodné meno: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s
  • sídlo: Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava
  • identifikačné číslo: 35 829 141

Názov predmetu zákazky Realizácia stavby „2x400 kV vedenie lokalita Veľký Meder – štátna hranica Slovenská republika - Maďarsko“
Príloha č. 1 k Súťažným podkladom - 
Zoznam stavebných prác
Priloha_c.1_k_SP_Zoznam_stavebnych_prac.xlsx
Príloha č. 2 k Súťažným podkladom – 
Zoznam poskytnutých služieb
Priloha_c.2_k_SP_Zoznam_sluzieb.xlsx
Príloha č. 3 k Súťažným podkladom - 
Údaje o členoch realizačného tímu
Priloha_c.3_k_SP_Udaje_o_clenoch_RT.xlsx
Príloha č. 4 k Súťažným podkladom - 
Údaje o členoch realizačného tímu
Priloha_c.4_k_SP_Udaje_o_clenoch_RT.xlsx
Výkaz výmer v editovateľnej podobe Vykaz_vymer_2x400_kV_
Velky_Meder_Madarsko.xlsx


Názov predmetu zákazky Realizácia stavby „2x400 kV vedenie ESt Rimavská Sobota – štátna hranica Slovenská republika - Maďarsko“
Príloha č. 1 k Súťažným podkladom -
Zoznam stavebných prác
Príloha č. 1 k SP_Zoznam stavebných prác.xlsx
Príloha č. 2 k Súťažným podkladom –
Zoznam poskytnutých služieb
Príloha č. 2 k SP_Zoznam služieb.xlsx
Príloha č. 3 k Súťažným podkladom -
Údaje o členoch realizačného tímu
Príloha č. 3 k SP_Údaje o členoch RT.xlsx
Príloha č. 4 k Súťažným podkladom -
Údaje o členoch realizačného tímu
Príloha č. 4 k SP_Údaje o členoch RT.xlsx
Výkaz výmer v editovateľnej podobe Výkaz výmer_Schedule RS SO01, SEPS.xlsx

Výkaz výmer_Schedule RS SO02, SEPS.xlsx

Výkaz výmer_Schedule RS SO03, SEPS.xlsx

Výkaz výmer_Schedule RS SO04, SEPS.xlsx

Výkaz výmer_Schedule RS SUM, SEPS.xlsx
Výkaz výmer v editovateľnej podobe - upravený Výkaz výmer_Schedule RS SO01, SEPS.xlsx

Výkaz výmer_Schedule RS SO02, SEPS.xlsx

Výkaz výmer_Schedule RS SO03, SEPS.xlsx

Výkaz výmer_Schedule RS SO04, SEPS.xlsx

Výkaz výmer_Schedule RS SUM, SEPS.xlsx


Názov predmetu zákazky Realizácia diela „Inovácia zariadení RIS pre riadenie R 110 kV v ESt Horná Ždaňa“
Príloha č. 2 k Súťažným podkladom Príloha č. 2 k Súťažným podkladom Zoznam zmlúv na dodanie tovaru s montážou
Príloha č. 3 k Súťažným podkladom Príloha č. 3 k Súťažným podkladom Zoznam poskytnutých služieb
Príloha č. 5 k Súťažným podkladom –
1. strana Dohody o zachovávaní mlčanlivosti
Príloha č. 5 k Súťažným podkladom Dohoda o zachovávaní mlčanlivosti - 1. strana


Názov predmetu zákazky Zmluva o monitoringu, podpore a údržbe Záložného systému ASZD.
Príloha č. 1 k Súťažným podkladom Príloha č. 1 k Súťažným podkladom Zoznam poskytnutých služieb
Príloha č. 2 k Súťažným podkladom Príloha č. 2 k Súťažným podkladom Zoznam špecialistov
Príloha č. 2 k Zmluve Príloha č. 2 k Zmluve Cenova kalkulácia


Názov predmetu zákazky Zmluva o monitoringu, podpore a údržbe Hlavného systému ASZD.
Príloha č. 1 k Súťažným podkladom Príloha č. 1 k Súťažným podkladom Zoznam poskytnutých služieb
Príloha č. 2 k Súťažným podkladom Príloha č. 2 k Súťažným podkladom Zoznam špecialistov
Príloha č. 2 k Zmluve Príloha č. 2 k Zmluve Rozpis ceny služieb


Názov predmetu zákazky „Transformácia 400/110 kV Bystričany - T401, T402“ – realizácia stavby.
Príloha č. 1 k Súťažným podkladom - Zoznam stavebných prác Priloha_c.1_k_sutaznym_podkladom-Zoznam_stavebnych_prac.xlsx
Príloha č. 2 k Súťažným podkladom – Zoznam poskytnutých služieb Priloha_c.2_k_sutaznym_podkladom-Zoznam_poskytnutych_sluzieb.xlsx
Výkaz výmer v editovateľnej podobe 1213516_SPVZ_Vykaz
_vymer_PS_Techmologicka_cast.xlsx


1213516_SPVZ_Vykaz
_vymer_SO_Stavebna_cast.xlsx
Výkaz výmer v editovateľnej podobe - upravený 1213516_SPVZ_VV_PS_zamk_2.xlsx

1213516_SPVZ_VV_SO_zamk_2.xlsx
Výkaz výmer v editovateľnej podobe - upravený 2 1213516_SPVZ_VV_PS_zamk_2_1.xlsx

1213516_SPVZ_VV_SO_zamk_2_1.xlsx
Výkaz výmer PS v editovateľnej podobe_s odomknutými bunkami 1213516_SPVZ_VV_PS_zamk_2_2.xlsx


Názov predmetu zákazky Inovácia vzdialených SCADA klientov RIS ESt pre prevádzkové správy.
Príloha č. 2 k Súťažným podkladom -
Zoznam dodávok tovaru
Priloha_c.2_k_Sutaznym_podkladom
_Zoznam_dodavok_tovaru.docx
Príloha č. 1 k Zmluve o dielo -
Kalkulácia ceny diela
Priloha_c.1_k_Zmluve_o_dielo
_Kalkulacia_ceny_diela.xlsx


Názov predmetu zákazky Inžinierska činnosť a vypracovanie projektu pre stavbu „Transformovňa 400/110 kV Senica“.
Príloha č.1 k Súťažným podkladom Priloha_c.1_k_Sutaznym_podkladom.xlsx
Príloha č.2 k Súťažným podkladom Priloha_c.2_k_Sutaznym_podkladom.xlsx


Názov predmetu zákazky Realizácia stavby „Výmena izolátorových závesov a vodičov na vedení V425 Križovany – Veľký Ďur, úsek p.b.č.1 – 6z“.
Príloha č.1 až č.4 k súťažným podkladom Priloha_c.1_az_c.4_k_sutaznym_podkladom.xlsx
Príloha č.5 k súťažným podkladom - Tabuľka ekvivalentov Priloha_c.5_k_sutaznym_podkladom-Tabulka_ekvivalentov.xlsx
Príloha č. 2 k ZoD – Výkaz výmer Priloha_c.2_Vykaz_vymer.xls


Názov predmetu zákazky Výrub porastov v ochrannom pásme elektrických vedení zvn a vvn.
Zoznam zmlúv za poskytnuté služby, v zmysle opisu predmetu zákazky, zrealizované za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania Priloha_c.2_k_Sutaznym_podkladom_Zoznam_
zmluv_za_poskytnute_sluzby.doc
Návrh na plnenie kritéria Priloha_c.4_k_SP-Navrh_na_plnenie_kriteria.doc