Hlavná stránka verzia pre tlac Kontakty Vyhľadávanie Mapa stránok
    Aktuality
  Informácie
  Informácie o OZE
  Tlačové správy
  Sieťové predpisy
  Verejné konzultácie
  Verejné obstarávanie
  Otázky a odpovede
  Vydávanie stanovísk k žiadostiam tretích strán
  Archív správ
 
Vydávanie stanovísk k žiadostiam tretích strán
1.Vydávanie stanovísk k žiadostiam tretích strán týkajúcim sa elektroenergetických zariadení SEPS

Vydávanie stanovísk k žiadostiam tretích strán týkajúcim sa elektroenergetických zariadení veľmi vysokého a zvlášť vysokého napätia (elektrických staníc, elektrických vedení a pod.) v správe spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Bratislava (ďalej len „SEPS“) sa riadi interným postupom, pričom jednotlivé žiadosti je možné rozdeliť do nasledovných kategórií:
 • žiadosti o vyjadrenie k existencii sietí,
 • žiadosti o vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby pre vydanie územného, resp. stavebného povolenia,
 • žiadosti o umiestnenie stavieb v ochrannom pásme za účelom vydania územného, resp. stavebného povolenia (líniové stavby, pozemné komunikácie a pod.),
 • žiadosti o umožnenie vykonania činností v ochrannom pásme elektroenergetických zariadení (výsadba porastov, geologický prieskum a pod.),
 • žiadosti k územnoplánovacej dokumentácii (oznámenie o prerokovaní návrhu územného plánu obce a pod.),
 • ostatné žiadosti (napr. žiadosť o preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia, žiadosť o vypnutie elektroenergetického zariadenia s následnou asistenciou a pod.).
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy SEPS vydáva stanovisko k jednotlivým žiadostiam po ich doručení v písomnej forme
 • klasickou poštou na adresu sídla spoločnosti alebo
 • elektronickou poštou (emailom) na adresu ziadosti-siete@sepsas.sk
  (potrebné je uviesť korešpondenčnú adresu)
Pre vydanie záväzného stanoviska k žiadosti je potrebné, aby žiadosť obsahovala
 • jednoznačnú identifikáciu záujmového územia (napr. parcelným číslom pozemku a katastrálnym územím a pod.)
 • situáciou s vyznačeným záujmovým územím,
 • popis plánovaných činností vykonávaných v ochrannom pásme elektrického vedenia.
V prípade, že stavba sa nachádza v ochrannom pásme, resp. v blízkosti ochranného pásma elektrického vedenia, je potrebné k žiadosti priložiť projekt umiestnenia stavby s geometrickým zameraním stavby vo vzťahu k osi a ku krajnému vodiču elektrického vedenia, resp. v prípade elektrických staníc k oploteniu, potvrdený autorizovanou osobou (geodetom).

V niektorých prípadoch križovania stavby (líniové stavby, pozemné komunikácie a pod.) s elektrickým vedením budeme vyžadovať výpočet križovatky stavby s vedením vykonaný oprávnenou osobou, vyhovujúci požiadavkám príslušných technických noriem pre projektovanie vedení VVN a ZVN a spracovaný oprávnenou osobou (projektantom).

Kladné stanovisko k žiadosti o umiestnenie stavieb alebo vykonanie činnosti v ochrannom pásme je možné vydať pre líniové stavby po splnení podmienok stanovených SEPS.

Podmienky pre vydanie kladného stanoviska k preložke elektroenergetického zariadenia:
 • preložka nie je v rozpore s koncepciou rozvoja prenosovej sústavy,
 • preložka nespôsobí technické problémy v prenosovej sústave,
 • spoločnosť SEPS odsúhlasí technické riešenie preložky,
 • náklady spojené s realizáciou preložky uhradí žiadateľ,
 • uzatvorenie „Zmluvy o súhlase na vykonanie preložky elektroenergetického zariadenia“.

Žiadosť o stanovisko na vypnutie zariadenia s následnou asistenciou musí obsahovať
 • podrobný popis dôvodu uvoľnenia zariadenia z prevádzky,
 • časový rozsah prác,
 • pohotovostný čas na opätovné zapnutie zariadenia do prevádzky,
 • meno zodpovedného pracovníka žiadateľa, ktorý zodpovedá za dodržanie pohotovostného času zo strany žiadateľa.
Prípadnú požiadavku na vypnutie elektrického vedenia je potrebné predložiť v zmysle Technických podmienok prístupu a pripojenia, pravidlá prevádzkovania prenosovej sústavy, Dokument D3 - Plánovanie a príprava prevádzky elektrizačnej sústavy, ktorý je dostupný tu.

2.Legislatíva – zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o energetike“)

V zmysle § 43 Ochranné pásma zákona o energetike platí:

(1) Na ochranu zariadení sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku.

(2) Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. Vzdialenosť obidvoch rovín od krajných vodičov je pri napätí
 1. od 1 kV do 35 kV vrátane
  1. pre vodiče bez izolácie 10 m; v súvislých lesných priesekoch 7 m
  2. pre vodiče so základnou izoláciou 4 m; v súvislých lesných priesekoch 2 m,
  3. pre zavesené káblové vedenie 1 m,
 2. od 35 kV do 110 kV vrátane 15 m,
 3. od 110 kV do 220 kV vrátane 20 m,
 4. od 220 kV do 400 kV vrátane 25 m.

(3) V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je okrem prípadov podľa odseku 14 zakázané
 1. zriaďovať stavby,71) konštrukcie a skládky,
 2. vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m,
 3. vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti do 2 m od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou,
 4. uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,
 5. vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,
 6. vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy.

(4) Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti presahujúcej 5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto porasty pri páde nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia.

(5) Vlastník nehnuteľnosti je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia prístup a príjazd k vedeniu a na ten účel umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia udržiavať priestor pod vedením a voľný pruh pozemkov (bezlesie) so šírkou 4 m po oboch stranách vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia. Táto vzdialenosť sa vymedzuje od dotyku kolmice spustenej od krajného vodiča nadzemného elektrického vedenia na vodorovnú rovinu ukotvenia podperného bodu.

(6) Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je
 1. 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky,

(7) V ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je okrem prípadov podľa odseku 14 zakázané
 1. zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať osobitne ťažké mechanizmy,
 2. vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, prípadne sťažiť prístup k elektrickému vedeniu.

(8) Ochranné pásmo elektrickej stanice
 1. vonkajšieho vyhotovenia s napätím 110 kV a viac je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej vzdialenosti 30 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice,

(9) V ochrannom pásme elektrickej stanice vymedzenej v odseku 9 písm. a) a b) je zakázané vykonávať činnosti, pri ktorých je ohrozená bezpečnosť osôb, majetku a spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky elektrickej stanice.

(10) V blízkosti ochranného pásma elektrických zariadení uvedených v odsekoch 2, 4, 7 až 9 je osoba, ktorá zriaďuje stavby alebo vykonáva činnosť, ktorou sa môže priblížiť k elektrickým zariadeniam, povinná vopred oznámiť takúto činnosť prevádzkovateľovi prenosovej sústavy, prevádzkovateľovi distribučnej sústavy a vlastníkovi priameho vedenia a dodržiavať nimi určené podmienky.

(11) Každý prevádzkovateľ, ktorého elektrické zariadenie je v blízkosti ochranného pásma a je napojené na jednosmerný prúd s možnosťou vzniku bludných prúdov spôsobujúcich poškodenie podzemného elektrického vedenia, je povinný prijať opatrenia na ochranu týchto vedení a informovať o tom prevádzkovateľa podzemného elektrického vedenia.

(12) Na ochranu zariadení na výrobu elektriny výrobcu elektriny platia ochranné pásma uvedené v odseku 9 písm. a), ak osobitné predpisy 72) neustanovujú inak.

(13) Zriaďovať stavby v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia možno iba po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa sústavy. Súhlas prevádzkovateľa sústavy na zriadenie stavby v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia je dokladom pre územné konanie a stavebné konanie.

(14) Stavby, konštrukcie, skládky, výsadbu trvalých porastov, práce a činnosti vykonané v ochrannom pásme je povinný odstrániť na vlastné náklady ten, kto ich bez súhlasu vykonal alebo dal vykonať.

Poznámky :

71) § 39a, § 39b ods. 5, § 57 ods. 5 a § 85 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

72) Napríklad § 26 zákona č. 541/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

3.Všeobecné podmienky pre činnosti vykonávané v ochrannom pásme elektrických vedení
 • Pri prácach v ochrannom pásme elektrických vedení musí byť zabezpečený dozor oprávnenou osobou, resp. musí byť dohodnutý spôsob zabezpečenia bezpečnej a spoľahlivej prevádzky elektrického zariadenia podľa druhu prác a použitých mechanizmov v ochrannom pásme.
 • Počas výstavby a prevádzky predmetnej stavby musia byť dodržané zásady bezpečnosti práce tak, aby nedošlo k ohrozeniu života a zdravia osôb a majetku ani k narušeniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky elektrického zariadenia a musia byť dodržané všetky ustanovenia príslušných právnych predpisov a bezpečnostné opatrenia najmä na zamedzenie nebezpečného priblíženia osôb a prostriedkov na vzdialenosť menšiu ako 5m od elektrického zariadenia. V prípade, že sa táto vzdialenosť nedá dodržať, musí sa elektrické vedenie ZVN vypnúť a uzemniť.
 • Práce i samotnú prevádzku stavby v ochrannom žiadame vykonať v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike, zákona č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášky č.147/2013 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich, noriem STN EN 50341-1, STN EN 50341-2-23, STN 33 3300, STN 34 3100, STN 34 3101, STN 34 3108, STN 33 2000-3, STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-5-54 a ostatných nadväzujúcich noriem.
 • Žiadame oznámiť termín začatia prác v ochrannom pásme vedení minimálne 14 dní pred začiatkom prác poverenému pracovníkovi SEPS (kontakt bude uvedený v našom vyjadrení).
 • Výkopovými prácami nesmie byť narušená stabilita podperných bodov elektrického vedenia ani porušené uzemnenia podperných bodov – požadujeme dodržať minimálnu vzdialenosť výkopu 15 m od základov stožiarov vedenia.
 • Kovové časti stavby v ochrannom pásme je potrebné uzemniť v zmysle príslušných STN.
 • Vykopanú zeminu je potrebné skladovať mimo ochranného pásma elektrických vedení.