Hlavná stránka verzia pre tlac Kontakty Vyhľadávanie Mapa stránok
    História
  Medzinárodná spolupráca
  Vývoj dispečerského riadenia
  Výroba a spotreba
 
Medzinárodná spolupráca

 •  Nárast zaťaženia a vznikajúca nerovnováha v bilancii medzi spotrebou a výrobou elektrickej energie ale aj úsilie optimalizovať prevádzku zdrojov nútila jednotlivé elektrizačné sústavy hľadať možnosti vzájomnej spolupráce s okolitými sústavami.
 •  Prvá paralelná spolupráca elektrizačnej sústavy Slovenska (v rámci elektrizačnej sústavy ČSR) sa uskutočnila s elektrizačnou sústavou Maďarska v r.1952 na úrovni sietí 110 kV Nové Zámky - Kisigmánd. V r.1954 sa zahájila prevádzka 2x100 kV Bystričany - Vác. Na základe zvyšujúcich sa nárokov na medzinárodnú spoluprácu a tranzit elektrickej energie bolo v r.1954 vedenie Bystričany - Vác predĺžené do 220 kV rozvodne Zugló a prepojené na 220 kV sústavu.
 •  V rámci rozvoja spolupráce medzi elektrizačnými sústavami jednotlivých štátov boli prepojené 220 kV vedeniami elektrizačné sústavy Poľska, bývalej ČSR a vtedajšej NDR. Prepojenie sústav vedeniami 220 kV bolo v r.1963 rozšírené o väzbu na bývalý ZSSR (Lemešany - Mukačevo).
 •  V tomto období vzájomné vzťahy v dodávkach elektrickej energie a prevádzke prepojených sústav riešili jednotlivé štátne dispečingy dvojstrannými dohodami. Rozširovaním prepojenej sústavy a nárastom objemu výmien si prevádzkové režimy vynútili potrebu spoločného riadiaceho orgánu tejto prepojenej sústavy (prepojená energetická sústava PES). Po dohode v rade RVHP uzatvorili zúčastnené štáty 25.2.1962 Centrálnu dispečerskú organizáciu (CDO) so sídlom v Prahe.
 •  Prudký nárast spotreby elektrickej energie v jednotlivých štátoch PES si vyžiadal budovať prenosovú sústavu s napätím 400 kV. Prvé prepojenie 400 kV bolo prevádzkované z Mukačeva (bývalý ZSSR) do Lemešian v r.1965.
 •  Narastanie požiadaviek vtedajších východoeurópskych štátov RVHP na dovoz elektrickej energie zo ZSSR vyvolal potrebu budovania silného spojenia ZSSR s PES. Preto okrem budovania 400 kV prenosových sietí bolo v r.1979 v spoločnej investícii týchto štátov vybudované 750 kV vedenie Vinica - Zapadoukrajinskaja - Albertirsa (Maďarsko). V nadväznosti na budovanie tohto vedenia bol vybudovaný druhý 400 kV prepoj elektrizačnej sústavy Slovenska do Maďarska v úseku Levice - Göd - Albertirsa. Druhý medzisystémový spoj 750 kV bol vybudovaný z jadrovej elektrárne Chmelnickaja do Poľska (Rzeszow) a uvedený do prevádzky v r.1985.
 •   CDO bola účelová organizácia členských štátov. Činnosť CDO pozostávala v sledovaní dodržiavania dvojstranných dohôd v dodávkach elektriny a dodržiavaní výsledného salda na území jednotlivých štátov. Sledovala toky tranzitov energie a riešila havárijné a rozpadové situácie v sústave a významnú úlohu zohrávala aj na úseku režimovej prípravy prevádzky. Stúpajúce zaťaženie, prenášané výkony, zaostávanie investičnej výstavby za potrebami a z toho plynúce nedostatočné rezervy regulačného výkonu malo negatívny vplyv na úroveň kvality základných ukazovateľov prevádzky PES. Negatívnu rolu v tomto smere zohrávala aj vysoká poruchovosť výrobných zariadení v porovnaní s ostatnými sústavami vo svete. Následkom ekonomických a politických zmien v stredoeurópskom regióne bola prepojená sústava PES CDO postupne delená na jednotlivé časti a prestala byť funkčná.
 •   Spolupráca so štátmi západnej Európy (prepojené v sústave UCPTE) bola na úrovni elektrizačnej sústavy ČSR realizovaná od r.1956. Išlo o menšie sezónne výmeny elektrickej energie formou vydelených výrobných zdrojov do elektrizačnej sústavy Rakúska resp. výmeny energie cez jednosmerné spojky (Dürnrohr ; Etzenricht). Výrazný obrat v spolupráci so sústavou UCPTE nastal až po r.1990. Dňa 11.októbra 1992 bola vytvorená sústava CENTREL, v ktorej boli elektrizačné sústavy Poľska, Česka, Maďarska a Slovenska s cieľom spoločného postupu na pripojenie týchto sústav k západoeurópskej sústave UCPTE. Pre jednotlivé sústavy bol vypracovaný zástupcami západoeurópskych spoločností súbor doporučení a opatrení "Massnamenkatalog" pre pripojenie k UCPTE.
 •   Dňa 1. apríla 1994 bolo rozdelené do toho času spoločné riadenie elektrizačnej sústavy Česka a elektrizačnej sústavy Slovenska a Slovenský energetický dispečing v Žiline prebral funkciu štátneho energetického dispečingu Slovenskej republiky. Pracovníci Slovenského energetického dispečingu si museli vo veľmi krátkom čase osvojiť nielen špecifické úlohy v komplexnom riadení elektrizačnej sústavy SR ale aj z hľadiska medzinárodnej spolupráce aby sa elektrizačná sústava SR stala spoľahlivým partnerom prepojených sústav.
 •   Urýchlene bolo nutné realizovať tzv. "katalóg opatrení", ktorý zahrňoval technické, hospodárske a organizačné opatrenia v elektrizačnej sústave Slovenska nutné k pripojeniu k sústave UCPTE (primárna a sekundárna regulácia výkonu generátorov, udržiavanie výkonovej rezervy, udržiavanie U a Q na požadovanej úrovni, opatrenia proti veľkým poruchám atď.). Všetky tieto opatrenia boli úspešne splnené a zvládnutné. Na základe tohto bola elektrizačná sústava Slovenska v rámci celého bloku CENTREL 18.10.1995 synchrónne pripojená k sústave UCPTE- skúšobná prevádzka.
 •   Dňa 1. októbra 1996 bolo uvedené do prevádzky riadiace a zúčtovacie centrum CENTREL EACC vo Varšave ako samostatný regulačný a zúčtovací blok UCPTE .
 •   Dňa 30. septembra 1997 bola ukončená a vyhodnotená dvojročná skúšobná paralelná prevádzka CENTREL - UCPTE. Záverečná správa konštatuje, že všetky opatrenia sú v CENTREL ako celku plnené. Na základe toho podali jednotliví členovia CENTREL dňa 1. októbra 1997 prihlášky na plnohodnotné členstvo v UCPTE.