Hlavná stránka verzia pre tlac Kontakty Vyhľadávanie Mapa stránok
    Dokumenty
  Rozhodnutia ÚRSO
  Rozhodnutia ACER
  Prevádzkový poriadok
  Dispečerský poriadok
  Technické podmienky
  Energetická legislatíva
  Interné štandardy
  Prevádzkové inštrukcie
  IGCC
  Desaťročný plán rozvoja prenosovej sústavy
  Regionálny investičný plán
  Štandardy kvality
  Politika ISM
  Certifikáty ISM
  Politika informačnej bezpečnosti
  Povinne zverejňované zmluvy
  Povinne zverejňované objednávky
  Povinne zverejňované faktúry
  Posudzovanie vplyvov stavieb na životné prostredie (podľa Zákona NR SR č.24/2006 Z.z.)
  Práva odberateľa elektriny
  Formuláre na stiahnutie
  Politika ochrany osobných údajov
  Etický kódex spoločnosti
  Stratégia spoločnosti
  Plán angažovania dotknutých osôb
 
Formuláre na stiahnutie

Žiadosť o pripojenie

Názov Dokument na stiahnutie Veľkosť
Žiadosť o pripojenie výrobcu do PS SR Ziadost_pripojenie_vyrobca.xlsx 99 kB
Žiadosť o pripojenie odberateľa do PS SR Ziadost_pripojenie_odberatel.xlsx 64 kB
Žiadosť o pripojenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy do PS SR Ziadost_pripojenie_PDS.xlsx 97 kB

Žiadosť o stanovisko

Názov Dokument na stiahnutie Veľkosť
Žiadosť o vydanie stanoviska PPS za účelom vydania Osvedčenia MH SR pre zariadenie na výrobu elektriny Ziadost_stanovisko_PPS_vyroba.xlsx 58 kB
Žiadost o vydanie stanoviska PPS na účel vydania Osvedčenia MH SR pre zariadenie na odber elektriny Ziadost_stanovisko_PPS_odberatel.xlsx 65 kB
Žiadosť o vydanie stanoviska PPS na účel vydania Osvedčenia MH SR pre elektroenergetické zariadenie (všeobecný) Ziadost_stanovisko_PPS_vseobecny.xlsx 52 kB
Žiadosť o vydanie stanoviska PPS za účelom vydania Osvedčenia MH SR pre vn, vvn a zvn vnútroštátne vedenia Ziadost_stanovisko_PPS
_vnutrostatne_vedenie.xls
46 kB
Žiadosť o vydanie stanoviska PPS za účelom vydania Osvedčenia MH SR pre vn, vvn a zvn cezhraničné vedenia Ziadost_stanovisko_PPS
_cezhranicne_vedenie.xls
46 kB

Žiadosť o uzatvorenie Zmluvy o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny

Názov Dokument na stiahnutie Veľkosť
Žiadosť o uzatvorenie Zmluvy o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny Ziadost_ZoPaPE.doc 61 kB

Formulár na reklamáciu nameraných údajov

Názov Dokument na stiahnutie Veľkosť
Formulár na reklamáciu nameraných údajov Reklamacia_udajov.doc 34 kB

Formuláre k zmene dodávateľa a k zmene bilančnej skupiny

Názov Dokument na stiahnutie Veľkosť
Žiadosť o registráciu OOM a vykonanie zmeny priradenia OOM do bilančnej skupiny dodávateľa elektriny Ziadost_registracia_OOM.doc 81 kB
Príloha k žiadosti o registráciu OOM Priloha_zoznam_OOM.doc 54 kB
Splnomocnenie na zmenu dodávateľa elektriny Splnomocnenie_zmena.doc 70 kB

Plán angažovania dotknutých osôb

Názov Dokument na stiahnutie Veľkosť
Formulár na podanie sťažnosti Formular_na_podanie_staznosti.xls 31 kB

Reklamné partnerstvo/ sponzorské podľa zákona o športe/ finančný dar

Slovenská elektrizačná prenosová sústava ako spoľahlivý prevádzkovateľ elektroenergetickej prenosovej sústavy na území Slovenskej republiky si uvedomuje svoju spoločenskú zodpovednosť a z tohto dôvodu podporuje projekty zamerané na oblasť školstva, zdravotníctva, miestnych spoločenstiev, vzdelávania, životného prostredia, kultúry, vedy, charity, sociálnej sféry a športu. Spoločenskú zodpovednosť našej spoločnosti chápeme na jednej strane ako záväzok prispievať k udržateľnému ekonomickému rozvoju Slovenskej republiky a zlepšovaniu životného prostredia, na druhej strane ako formu a spôsob prezentácie našej spoločnosti - vytvárať pozitívny obraz, s cieľom budovať dobré vzťahy s verejnosťou a šíriť všeobecnú informovanosť o spoločnosti.

Ak máte záujem, aby Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., podporila vašu organizáciu alebo projekt, dajte nám o sebe vedieť.
Názov Dokument na stiahnutie Veľkosť
Žiadosť o poskytnutie finančného daru Ziadost_Financny_dar.doc 41 kB
Žiadosť o poskytnutie reklamného partnerstva/ sponzorského podľa zákona o športe Ziadost_Reklamne_Sponzorske.doc 42 kB
Svoju žiadosť nám môžete poslať poštou alebo elektronicky na vyplnenom formulári.
Dovoľujeme si upozorniť, že žiadateľ nemá právny nárok na poskytnutie pomoci.

Kontaktné údaje:

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.
Mlynské nivy 59/A
824 84 Bratislava 26
Slovenská republika

Email: Info@sepsas.sk
www.sepsas.sk