Hlavná stránka verzia pre tlac Kontakty Vyhľadávanie Mapa stránok
    Dokumenty
  Rozhodnutia ÚRSO
  Rozhodnutia ACER
  Prevádzkový poriadok
  Dispečerský poriadok
  Technické podmienky
  Energetická legislatíva
  Interné štandardy
  Prevádzkové inštrukcie
  IGCC
  Desaťročný plán rozvoja prenosovej sústavy
  Regionálny investičný plán
  Štandardy kvality
  Politika ISM
  Certifikáty ISM
  Politika informačnej bezpečnosti
  Povinne zverejňované zmluvy
  Povinne zverejňované objednávky
  Povinne zverejňované faktúry
  Posudzovanie vplyvov stavieb na životné prostredie (podľa Zákona NR SR č.24/2006 Z.z.)
  Práva odberateľa elektriny
  Formuláre na stiahnutie
  Politika ochrany osobných údajov
  Etický kódex spoločnosti
  Stratégia spoločnosti
  Plán angažovania dotknutých osôb
 
Plán angažovania dotknutých osôb
Na základe opatrení vyplývajúcich z vykonaného auditu Európskou bankou pre obnovu a rozvoj (EBRD), zameraného na environmentálnu, sociálnu oblasť a oblasť bezpečnosti práce v súvislosti s projektmi financovanými/ spolufinancovanými z prostriedkov Medzinárodného fondu na podporu odstavenia JE V1 Bohunice (BIDSF), spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (ďalej len SEPS), vypracovala a zadefinovala mechanizmus vybavovania sťažností, podaných treťou osobou, ktorej práva sú dotknuté výkonom činnosti spoločnosti SEPS v environmentálnej a sociálnej oblasti a oblasti bezpečnosti práce v súvislosti s projektmi financovanými/ spolufinancovanými z prostriedkov BIDSF.

Plán angažovania dotknutých osôb je vypracovaný v súlade so zákonom č. 9/2010 Z.z. zákona o sťažnostiach v znení neskorších predpisov a dokumentácie riadenia spoločnosti SEPS a umožňuje sťažovateľovi elektronickým vyplnením jednoduchého formulára a jeho následným zaslaním emailom na veronika.gasparikova@sepsas.sk. Formulár sťažovateľ nájde v sekcii „Formuláre na stiahnutie“. Sťažovateľ môže zaslať sťažnosť aj písomne na adresu: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava.

Definície pojmov

Sťažnosť
Podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov a upozorňuje na konkrétne nedostatky a na porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov a dokumentácie spoločnosti SEPS, ktoré sú spojené s výkonom činnosti spoločnosti SEPS v environmentálnej a sociálnej oblasti a oblasti bezpečnosti práce v súvislosti s projektmi financovanými/ spolufinancovanými z prostriedkov BIDSF.

Sťažovateľ
Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá sa sťažuje.

Prešetrenie sťažnosti
Činnosť, pri ktorej sa zisťuje skutočný stav veci a jeho súlad alebo rozpor so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo dokumentáciou spoločnosti, na ktoré sťažovateľ v sťažnosti poukazuje.

Vybavenie sťažnosti
Činnosť, ktorou sa na základe podkladov získaných z prešetrenia urobí záver s klasifikáciou sťažnosti, s uvedením riešenia v prípade opodstatnenej sťažnosti a zaslaním písomného oznámenia o výsledku vybavenia sťažnosti pre sťažovateľa.

Postup pri vyplnení formulára

  1. Sťažovateľ na webovej stránke spoločnosti SEPS, v sekcii Dokumenty, v podsekcii Formuláre na stiahnutie, nájde „Formulár na podanie sťažnosti“.
  2. Sťažovateľ vyplní „Formulár na podanie sťažnosti“, v ktorom v časti „A“, vpíše svoje identifikačné údaje, FO – meno, priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska, telefón, email/ PO – obchodný názov, sídlo spoločnosti, IČO, kontaktná osoba, telefón, email. Sťažovateľ súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov za účelom vybavenia svojej sťažnosti a na čas potrebný pre jej vybavenie.
    Poznámka: Sťažovateľovi sa neupiera možnosť podať sťažnosť i anonymne, ktorá je prešetrovaná rovnakým spôsobom ako sťažnosť s určenou totožnosťou sťažovateľa.
  3. V časti „B“, sťažovateľ vpíše predmet sťažnosti, ktorý obsahuje oblasť týkajúcu sa nedostatkov, porušení všeobecne záväzných právnych predpisov a dokumentácie spoločnosti SEPS, ktorými sú dotknuté práva sťažovateľa výkonom činnosti spoločnosti SEPS v environmentálnej a sociálnej oblasti a oblasti bezpečnosti práce v súvislosti s projektmi financovanými/ spolufinancovanými z prostriedkov BIDSF.
  4. V časti „C“, sťažovateľ vpíše, čoho sa domáha.
  5. Následne sťažovateľ vyplnený formulár odošle na emailovú adresu spoločnosti SEPS: veronika.gasparikova@sepsas.sk. Sťažovateľ je oprávnený zaslať vyplnený formulár aj písomne na adresu sídla spoločnosti SEPS, pokiaľ nemá záujem využiť elektronickú formu zaslania sťažnosti.
  6. Spoločnosť SEPS sa pri šetrení sťažnosti ďalej riadi v zmysle vypracovaných interných postupov vybavovania sťažností.
  7. Lehota na prešetrenie a vybavenie sťažnosti je 60 dní odo dňa jej doručenia. Ak si vybavenie sťažnosti vyžaduje súčinnosť externého subjektu, vybaví ju najneskôr do 90 dní odo dňa jej doručenia.
  8. Výsledok prešetrenia sťažnosti spoločnosť SEPS, oznámi písomne na adresu, prípadne emailovú adresu, ktorú sťažovateľ uviedol vo „Formulári na podanie sťažnosti", s kvalifikáciou sťažnosti a v prípade jej opodstatnenosti uvedie riešenie nedostatkov.

 ^ hore ^