Hlavná stránka verzia pre tlac Kontakty Vyhľadávanie Mapa stránok
    Dokumenty
  Rozhodnutia ÚRSO
  Rozhodnutia ACER
  Prevádzkový poriadok
  Dispečerský poriadok
  Technické podmienky
  Energetická legislatíva
  Interné štandardy
  Prevádzkové inštrukcie
  IGCC
  Desaťročný plán rozvoja prenosovej sústavy
  Regionálny investičný plán
  Štandardy kvality
  Politika ISM
  Certifikáty ISM
  Politika informačnej bezpečnosti
  Povinne zverejňované zmluvy
  Povinne zverejňované objednávky
  Povinne zverejňované faktúry
  Posudzovanie vplyvov stavieb na životné prostredie (podľa Zákona NR SR č.24/2006 Z.z.)
  Práva odberateľa elektriny
  Formuláre na stiahnutie
  Politika ochrany osobných údajov
  Etický kódex spoločnosti
  Stratégia spoločnosti
  Plán angažovania dotknutých osôb
 
Regionálny investičný plán
Združenie ENTSO-E vo februári 2018 zverejnilo šesť Regionálnych investičných plánov (ďalej len „RgIP“, z angl. Regional Investment Plan), ktoré následne prešli verejným pripomienkovaním. Po vysporiadaní všetkých prijatých pripomienok je v súčasnosti k dispozícii ich finálna verzia.


Spoločnosť SEPS, ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy v SR, je súčasťou regiónu stredovýchodná Európa (ďalej len „CCE“, z angl. Continental Central East) v rámci výboru pre rozvoj prenosových sústav pod ENTSO-E. Dokument RgIP CCE komplexne popisuje stav a prevádzkové parametre prenosových sústav CCE v súčasnosti a v rozvojových scenároch a časových horizontoch 2030 a 2040, pričom popisuje a kvantifikuje potreby a výzvy, s ktorými sa prevádzkovatelia prenosových sústav budú musieť v dlhodobých časových horizontoch vysporiadať tak, aby nebola ohrozená bezpečná prevádzka prenosových sústav. Preto sú v jednotlivých RgIP identifikované posilnenia cezhraničných prenosových kapacít a investičné potreby vo forme konkrétnych projektov v prenosových sústavách na základe spoločnej metodiky. Poskytuje kľúčové, ucelené a komplexné informácie koordinovaného rozvoja prenosových sústav v regióne CCE. Dokument RgIP CCE nájdete TU.

Viac informácií je dostupných aj na https://www.entsoe.eu/news/2018/02/07/europe-power-system-2040-completing-the-map-assessing-the-cost-of-non-grid/. Samotné regionálne plány sú dostupné na https://tyndp.entsoe.eu/tyndp2018/power-system-2040/.