Hlavná stránka verzia pre tlac Kontakty Vyhľadávanie Mapa stránok
    Rozhodnutia ACER
  Metodiky
 
Rozhodnutia ACER vrátane rozhodnutí o metodikách a podmienkach podľa sieťových predpisov EÚ
 

Rozhodnutie ACER č. 38/2020 o metodike použitia príjmov z preťaženia

Rozhodnutie ACER č. 35/2020 o metodike na koordinovaný redispečing a protiobchod

Rozhodnutie ACER č. 33/2020 o metodike pre regionálnu koordináciu prevádzkovej bezpečnosti

Rozhodnutie ACER č. 30/2020 o metodike zdieľania nákladov na redispečing a protiobchod

Rozhodnutie ACER č. 29/2020 o metodike a predpokladoch, ktoré sa majú použiť v procese preskúmania ponukových oblastí a o zvažovaných alternatívnych konfiguráciách ponukových oblastí

Rozhodnutie ACER č. 25/2020 o metodike rozdelenia nákladov vynaložených na zabezpečenie garantovateľnosti a náhrad za dlhodobé prenosové práva

Rozhodnutie ACER č. 24/2020 o metodike posudzovania primeranosti zdrojov na európskej úrovni

Rozhodnutie ACER č. 23/2020 o metodike výpočtu hodnoty nedodanej elektriny, nákladov na nový vstup a štandardu spoľahlivosti

Rozhodnutie ACER č. 18/2020 o návrhu pre stanovenie a zosúladenie hlavných prvkov zúčtovania odchýlok

Rozhodnutie ACER č. 17/2020 o návrhu spoločných pravidiel zúčtovania platných pre všetky plánované výmeny energie

Rozhodnutie ACER č. 16/2020 o metodike klasifikácie účelov aktivácie ponúk regulačnej energie

- Rozhodnutie ACER č. 13/2020 k návrhu implementačného rámca pre európsku platformu pre postup imbalance netting

- Rozhodnutie ACER č. 12/2020 o metodike spoločne optimalizovaného postupu prideľovania medzioblastnej kapacity

- Rozhodnutie ACER č. 11/2020 o metodike zoznamu štandardných produktov pre regulačnú elektrinu pre rezervy na obnovenie frekvencie a nahradzujúce rezervy

- Rozhodnutie ACER č. 10/2020 o definícií regiónov prevádzky sústavy

Rozhodnutie ACER č. 08/2020 o metodike posúdenia krátkodobej a sezónnej primeranosti zdrojov

Rozhodnutie ACER č. 07/2020 o metodike identifikácie regionálnych krízových scenárov dodávky elektriny

Rozhodnutie ACER č. 03/2020 ohľadom implementačného rámca európskej platformy na výmenu regulačnej energie z rezerv na obnovenie frekvencie s manuálnou aktiváciou

Rozhodnutie ACER č. 02/2020 ohľadom implementačného rámca európskej platformy na výmenu regulačnej energie z rezerv na obnovenie frekvencie s automatickou aktiváciou

Rozhodnutie ACER č. 01/2020 o metodike na stanovenie cien za regulačnú energiu, ktorá je výsledkom aktivácie ponúk regulačnej energie

Rozhodnutie ACER č. 15/2019 k návrhu PPS regiónu Core pre regionálne usporiadanie dlhodobých prenosových práv

Rozhodnutie ACER č. 14/2019 k návrhu PPS na doplnenie harmonizovaných pravidiel (HAR) prideľovania dlhodobých prenosových práv

Rozhodnutie ACER č. 08/2019 o návrhu metodiky všetkých PPS k posudzovaniu významu zariadení pre koordináciu odstávok (RAOC Methodology)

Rozhodnutie ACER č. 07/2019 o návrhu metodiky všetkých PPS koordinácie analýzy prevádzkovej bezpečnosti

Rozhodnutie ACER č. 04/2019 o návrhu na zmenu usporiadania regiónov výpočtu kapacity

Rozhodnutie ACER č. 02/2019 k návrhu metodík koordinovaného výpočtu dennej a vnútrodennej kapacity PPS regiónu Core

Rozhodnutie ACER č. 01/2019 ohľadom jednotnej metodiky stanovenia ceny za vnútrodennú medzioblastnú kapacitu

Rozhodnutie ACER č. 10/2018 k návrhu núdzových postupov PPS v regióne výpočtu kapacity Core

Rozhodnutie ACER č. 04/2018 k návrhu všetkých PPS týkajúceho sa času otvorenia a uzávierky vnútrodenného medzioblastného trhu

Rozhodnutie ACER č. 07/2017 o metodike rozdelenia príjmu z preťaženia

Rozhodnutie ACER č. 06/2017 k špecifickej prílohe regiónu výpočtu kapacít SEE k HAR prideľovania dlhodobých prenosových práv

Rozhodnutie ACER č. 03/2017 o návrhu PPS pre harmonizované pravidlá alokácie dlhodobých prenosových práv

Rozhodnutie ACER č. 06/2016 o návrhu PPS na určenie regiónov výpočtu kapacity