Hlavná stránka verzia pre tlac Kontakty Vyhľadávanie Mapa stránok
    Ekológia
  Environmentálna politika
  Zverejňovanie informácií (§ 33a zák.č. 17_1992 Zb. o životnom prostredí)
  Fotogaléria
 
Environmentálna politika

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. pomocou zavedeného systému environmentálneho manažérstva výrazne prispieva k zmierňovaniu, resp. eliminácii nepriaznivých vplyvov spoločnosti na životné prostredie. Systémový prístup podporuje spoločnosť pri plnení záväzných požiadaviek a zlepšuje environmentálne správanie.

Pri dodržiavaní základného princípu environmentálnej politiky „plánuj - realizuj - kontroluj - naprávaj“ sa činnosť spoločnosti zameriava hlavne na tieto oblasti:
  • minimalizovanie možnosti ohrozenia kvality podzemných a povrchových vôd opravou jestvujúcich záchytných vaní výkonových transformátorov na báze najnovších technológií s použitím vysokokvalitných izolačných materiálov,
  • budovanie vlastných čistiarní zaolejovaných vôd,
  • zlepšovanie údržby zariadení s obsahom znečisťujúcich látok,
  • znižovanie produkcie odpadov zavedením dôslednej separácie a maximálne zhodnocovanie odpadov ako druhotných surovín,
  • výber najlepších dostupných technológií pre nové projekty,
  • ochranu fauny a flóry,
  • udržiavanie otvoreného dialógu s verejnosťou, s dotknutými orgánmi štátnej správy a štátnymi dozornými orgánmi .

Vytýčený cieľ postupného znižovania negatívnych vplyvov na životné prostredie v uplynulom období spoločnosť dosiahla najmä : 

1. Riadením a koordináciou činností v oblasti ochrany ŽP v zmysle požiadaviek všeobecne záväzných právnych predpisov.

2. Analyzovaním stavu ŽP v hodnotiacich správach.

3. Sledovaním záujmov tvorby a ochrany ŽP pri investičných akciách spoločnosti, opravách a údržbe jestvujúcich zariadení.

4. Výkonom vlastnej nezávislej kontrolnej činnosti v oblasti ochrany ŽP.

5. Preferovaním preventívnych opatrení pred následnými, teda vo vzťahu k životnému prostrediu prenášaním ťažiska činnosti z naprávania nežiadúcich následkov na prevenciu príčin poškodzovania.