Hlavná stránka verzia pre tlac Kontakty Vyhľadávanie Mapa stránok
    Výsledky hospodárenia
  Výsledky hospodárenia 2019
  Výsledky hospodárenia 2018
  Výsledky hospodárenia 2017
  Výsledky hospodárenia 2016
  Výsledky hospodárenia 2015
  Výsledky hospodárenia 2014
  Výsledky hospodárenia 2013
  Výsledky hospodárenia 2012
  Výsledky hospodárenia 2011
  Výsledky hospodárenia 2010
  Výsledky hospodárenia 2009
  Výsledky hospodárenia 2008
  Výsledky hospodárenia 2007
  Výsledky hospodárenia 2006
  Výsledky hospodárenia 2005
  Výsledky hospodárenia 2004
  Výsledky hospodárenia 2003
  Výsledky hospodárenia 2002
  Otváracia súvaha
 
Otváracia súvaha

Otváracia súvaha Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s. ku dňu 21.1.2002

Stále aktíva 5 662 118
Nehmotný investičný majetok 7 261
Hmotný investičný majetok 5 654 857
Finančné investície  
   
Obežné aktíva 490 345
Zásoby 1 532
Dlhodobé pohľadávky 313 782
Krátkodobé pohľadávky 40 995
Finančný majetok 134 036
   
Ostatné aktíva - prechodné účty aktív 8 478
Časové rozlíšenie 8 154
Dohadné účty aktívne 324
   
AKTÍVA CELKOM 6 160 941

Vlastné imanie 2 711 777
Základné imanie 2 465 252
Kapitálové fondy  
Fondy zo zisku 246 525
Hospodársky výsledok minulý rok  
Hospodársky výsledok bežného účtovného obdobia  
   
Cudzie zdroje 2 697 537
Rezervy  
Dlhodobé záväzky 248 6236
Krátkodobé záväzky 211 301
Bankové úvery a výpomoci  
   
Ostatné pasíva - prechodné účty pasív 751 627
Časové rozlíšenie 718 841
Dohadné účty pasívne 32 786
   
PASÍVA CELKOM 6 160 941
* - údaje sú uvádzané v tis. Sk

Späť