Hlavná stránka verzia pre tlac Kontakty Vyhľadávanie Mapa stránok
    Výsledky hospodárenia
  Výsledky hospodárenia 2019
  Výsledky hospodárenia 2018
  Výsledky hospodárenia 2017
  Výsledky hospodárenia 2016
  Výsledky hospodárenia 2015
  Výsledky hospodárenia 2014
  Výsledky hospodárenia 2013
  Výsledky hospodárenia 2012
  Výsledky hospodárenia 2011
  Výsledky hospodárenia 2010
  Výsledky hospodárenia 2009
  Výsledky hospodárenia 2008
  Výsledky hospodárenia 2007
  Výsledky hospodárenia 2006
  Výsledky hospodárenia 2005
  Výsledky hospodárenia 2004
  Výsledky hospodárenia 2003
  Výsledky hospodárenia 2002
  Otváracia súvaha
 
Výsledky hospodárenia 2002

Súvaha Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s. ku dňu 31.12.2002

A. Pohľadávky za upísané vlastné imanie
   
B. Stále aktíva 5 594 447
B.1 Nehmotný investičný majetok 16 768
B.2 Hmotný investičný majetok 5 577 679
B.3 Finančné investície -  
   
C. Obežné aktíva 664 666
C.1 Zásoby 1 265
C.2 Dlhodobé pohľadávky 462
C.3 Krátkodobé pohľadávky 342 603
C.4 Finančný majetok 320 336
   
D. Ostatné aktíva - prechodné účty aktív 36 781
D.1 Časové rozlíšenie 36 698
D.2 Dohadné účty aktívne 83
   
AKTÍVA CELKOM 6 295 894

A. Vlastné imanie 3 066 512
A.1 Základné imanie 2 465 252
A.2 Kapitálové fondy -  
A.3 Fondy zo zisku 246 525
A.4 Hospodársky výsledok min. rokov -  
A.5 Hospodársky výsledok bežného účtovného obdobia 354 735
   
B. Cudzie zdroje 2 541 423
B.1 Rezervy  335
B.2 Dlhodobé záväzky 1 722 718
B.3 Krátkodobé záväzky 805 352
B.4 Bankové úvery a výpomoci  13 018
   
C. Ostatné pasíva - prechodné účty pasív 687 959
C.1 Časové rozlíšenie 668 302
C.2 Dohadné účty pasívne 19 657
   
PASÍVA CELKOM 6 295 894
* - údaje sú uvádzané v tis. Sk

Späť