Hlavná stránka verzia pre tlac Kontakty Vyhľadávanie Mapa stránok
    Výsledky hospodárenia
  Výsledky hospodárenia 2019
  Výsledky hospodárenia 2018
  Výsledky hospodárenia 2017
  Výsledky hospodárenia 2016
  Výsledky hospodárenia 2015
  Výsledky hospodárenia 2014
  Výsledky hospodárenia 2013
  Výsledky hospodárenia 2012
  Výsledky hospodárenia 2011
  Výsledky hospodárenia 2010
  Výsledky hospodárenia 2009
  Výsledky hospodárenia 2008
  Výsledky hospodárenia 2007
  Výsledky hospodárenia 2006
  Výsledky hospodárenia 2005
  Výsledky hospodárenia 2004
  Výsledky hospodárenia 2003
  Výsledky hospodárenia 2002
  Otváracia súvaha
 
Výsledky hospodárenia 2004

Súvaha Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s.

    STAV
k 31.12.2003
STAV
k 31.12.2004
A. Pohľadávky za upísané vlastné imanie 0 0
B. Neobežný majetok 6 000 391 6 443 294
B.1. Dlhodobý nehmotný majetok 42 650 129 971
B.2. Dlhodobý hmotný majetok 5 957 741 6 313 323
B.3. Dlhodobý finančný majetok 0 0
C. Obežný majetok 1 569 812 4 161 707
C.1. Zásoby 1 286 1 198
C.2. Dlhodobé pohľadávky 18 011 1 302
C.3. Krátkodobé pohľadávky 1 153 315 1 858 548
C.4. Finančný majetok 397 200 2 300 659
D. Časové rozlíšenie 41 539 12 252
D.1. Náklady budúcich období 23 430 10 563
D.2. Príjmy budúcich období 18 109 1 689
  Aktíva celkom 7 611 742 10 617 253
A. Vlastné imanie 3 620 147 5 177 961
A.1 Základné imanie 2 465 252 2 465 252
A.2 Kapitálové fondy 246 525 246 525
A.3 Fondy zo zisku 127 563 667 756
A.4 Výsledok hospodárnia minulých rokov 91 215 91 215
A.5 Výsledok hospodárenia za zúčtovacie obdobie 689 592 1 707 213
B. Záväzky 3 382 104 4 818 777
B.1. Rezervy 137 517 85 264
B.2. Dlhodobé záväzky 1 443 339 21 970
B.3. Krátkodobé záväzky 1 709 248 2 105 803
B.4. Bankové úvery a výpomoci 92 000 2 605 740
C. Časové rozlíšenie 609 491 620 515
C.1 Výdavky budúcich období 724 784
C.2 Výnosy budúcich období 608 767 619 731
  Pasíva celkom 7 611 742 10 617 253

Späť