Hlavná stránka verzia pre tlac Kontakty Vyhľadávanie Mapa stránok
    Výsledky hospodárenia
  Výsledky hospodárenia 2019
  Výsledky hospodárenia 2018
  Výsledky hospodárenia 2017
  Výsledky hospodárenia 2016
  Výsledky hospodárenia 2015
  Výsledky hospodárenia 2014
  Výsledky hospodárenia 2013
  Výsledky hospodárenia 2012
  Výsledky hospodárenia 2011
  Výsledky hospodárenia 2010
  Výsledky hospodárenia 2009
  Výsledky hospodárenia 2008
  Výsledky hospodárenia 2007
  Výsledky hospodárenia 2006
  Výsledky hospodárenia 2005
  Výsledky hospodárenia 2004
  Výsledky hospodárenia 2003
  Výsledky hospodárenia 2002
  Otváracia súvaha
 
Výsledky hospodárenia 2005

 

Výsledky hospodárenia - súhrnná správa za rok 2005

Významné udalosti v sledovanom období:


  • Dňa 14.1.2005 bola v Predstavenstve schválená nová Organizačná štruktúra, platná od 1.2.2005.
  • Dňa 21.1.2005 bol v Dozornej rade schválený Obchodno-finančný plán na rok 2005.
  • Dňa 3.6.2005 sa v sídle akciovej spoločnosti SEPS, a. s. v Bratislave uskutočnilo riadne Valné zhromaždenie, ktoré prerokovalo a schválilo Výročnú správu, riadnu účtovnú závierku a rozhodlo o rozdelení zisku spoločnosti za rok 2004.
  • Dňa 29.11.2005 boli rozhodnutím jediného akcionára odvolaní z funkcie členov Predstavenstva Ing. Vladimír Rigász a Ing. Ivan Bajchy. Do funkcie člena Predstavenstva bol zvolený a za podpredsedu Predstavenstva bol určený Ing. Pavel Šramko. Ing. Peter Gavula bol zvolený do funkcie člena Predstavenstva.
  • Rozhodnutím Predstavenstva zo dňa 9.12.2005 boli odvolaní z funkcie vrchného riaditeľa úseku financií a obchodu Ing. Vladimír Rigász a z funkcie vrchný riaditeľ úseku prevádzky a údržby Ing. Ivan Bajchy. Následne sa stal vrchným riaditeľom úseku financií a obchodu Ing. Pavel Šramko a vrchným riaditeľom úseku prevádzky a údržby Ing. Peter Gavula.
  • K 31.12.2005 odstúpil z pozície predsedu Dozornej rady a zároveň aj z pozície člena Dozornej rady Ing. Jozef Jurica.

1. Štruktúra výnosov, nákladov a výsledku hospodárenia za rok 2005


tis.SK Skutočnosť
2003
Skutočnosť
2004
Plán
2005
Skutočnosť
2005
% plnenia
Výnosy celkom 15 029 268 17 056 190 16 030 082 15 890 962 99,1 %
Výnosy z hospodárskej činnosti 14 984 604 16 889 335 15 833 082 15 622 861 98,7 %
Výnosy z finančnej činnosti 44 664 165 651 197 000 268 101 136,1 %
Výnosy z mimoriadnej činnosti 0 1 204 0 0
Náklady celkom 14 093 257 14 943 867 15 082 502 14 935 366 99,0 %
Náklady na hospodársku činnosť 13 853 383 14 755 847 14 856 965 17 702 481 99,0 %
Náklady na finančnú činnosť 239 777 188 020 225 537 232 885 103,3 %
Náklady na mimoriadnu činnosť 97 0 0 0 -
Prevádzkový výsledok hospodárenia 1 131 221 2 133 425 1 083 449 924 743 85,3 %
Finančný výsledok hospodárenia -195 113 -22 369 -28 537 35 216 -
Mimoriadny výsledok hospodárenia -97 1 024 0 0 -
Výsledok hospodárenia pred zdanením 936 011 2 112 323 947 580 955 596 100,8 %
Výsledok hospodárenia po zdanení 689 592 1 707 213 771 600 767 261 99,4 %

Graf: Štruktúra výnosov, nákladov a VH po zdanení

1.1. Výnosy


Spoločnosť dosiahla celkové výnosy vo výške 15 890 962 tis. Sk, čím naplnila plán takmer na 100 %. Pokles v oblasti prevádzkových výnosov o 1,3 % vykompenzovali výnosy z finančnej činnosti, ktoré prekročili plán o 71 101 tis. Sk, čo predstavuje plnenie plánu na 136,1 %. 98,3 % z celkových výnosov bolo sústredných do hospodárskej činnosti, zvyšných 1,7 % pripadlo na oblasť finančnú.
V medziročnom porovnaní príčina výrazného poklesu zisku v roku 2005 v porovnaní s rokom 2004 spočíva predovšetkým vo výrazne nižších výnosoch dosiahnutých pri nákladoch porovnateľných s rokom 2004. K najvýraznejšiemu úbytku došlo v prevádzkovej oblasti, kde nastal pokles o 1 266 474 tis. Sk a to najmä vplyvom výnosov z prenosu (rezervácia + prenos) a výnosov za systémové služby, čo bol dôsledok prísnejšieho regulačného rámca na rok 2005. Výpadky na strane prevádzkových výnosov čiastočne zmiernili najmä vyššie výnosy z cezhraničnej prevádzky prenosovej sústavy.
Graf: Výnosy
Majoritná časť tvorby výnosov z hospodárskej činnosti bola sústredená do regulovaných výnosov, ktoré predstavujú 99,3 % výnosov z hospodárskej činnosti a 97,6 % celkových výnosov. Iba 2,4 % celkových výnosov pripadá na bežné výnosy z hospodárskej činnosti, finančné výnosy a mimoriadne výnosy. Takmer polovica regulovaných výnosov pochádza z činnosti systémové služby.

1.2. Náklady


Plán nákladov bol v sledovanom období naplnený na 99 %, čo predstavuje úsporu vo výške 147 136 tis. Sk. Z hľadiska rozdelenia podľa jednotlivých činností 98,4 % celkových nákladov spoločnosti pripadá na hospodársku činnosť, 1,6 % predstavujú výnosy z finančnej činnosti, v rámci mimoriadnej činnosti neboli čerpané žiadne náklady.

V rámci premenlivých (regulovaných) nákladov sa za rok 2005 vyčerpalo 12 391 998 tis. Sk. Touto výškou zaberajú regulované náklady 83 % všetkých nákladov spoločnosti. V porovnaní s plánom boli naplnené na 98,6 %, čo predstavuje úsporu vo výške 172 553 tis. Sk. Najviac peňažných prostriedkov bolo usporených v oblasti podporných služieb vplyvom nižšieho rozsahu a nižších cien, než sa plánovalo.
Stále prevádzkové náklady predstavujú 15,5 % celkových nákladov spoločnosti. Boli naplnené na 100,8 %, čím sa prekročil plán o 18 069 tis. Sk. Objemovo výraznejšie odchýlky od plánu spojené s vysporiadaním Slovalco, a.s. vyplývajúcim zo zmluvy uzavretej s SE, a.s. a nákladov spojených s tvorbou opravných položiek boli vykompenzované ušetrenými prostriedkami najmä  opravy a údržbu, spotrebu materiálu, práce výpočtovej techniky, ako aj osobné náklady.
Graf: Náklady

1.3. Výsledok hospodárenia


Za sledované obdobie bol vytvorený zisk pred zdanením takmer na úrovni plánu vo výške 955 596 tis. Sk. 94,3 % jeho tvorby bolo sústredených do prevádzkovej oblasti, kde sa vytvoril hospodársky výsledok vo výške 920 380 tis. Sk. Vo finančnej činnosti nastal pozitívny obrat, keď napriek plánovanej strate bol dosiahnutý zisk vo výške 35 216 tis. Sk. Najmä v porovnaní s rokom 2004 došlo k výraznému celkovému poklesu zisku, nakoľko tento bol v hospodárení spoločnosti špecifický.
Napriek očakávanému zníženiu zisku z dôvodu vzniku neplánovaných nákladov spojených s vysporiadaním Slovalco, a.s. vyplývajúcim z uzatvorenej zmluvy s SE, a.s. v decembri 2005 a výpadku zisku spôsobenému nerealizovaním predaja administratívnej budovy - pôvodného sídla SEPS, a.s. na Miletičovej bol skutočný výsledok hospodárenia vyšší o 8 016 tis. Sk. Výpadok bol vykompenzovaný najmä výrazným nečerpaním nákladov v položkách bežných prevádzkových nákladov.

2. Hlavné finančné ukazovatele


Vývoj hlavných finančných ukazovateľov Rok 2003 Rok 2004 Rok 2005
Pridaná hodnota (mil. Sk) 2 069,2 2 992,1 2 432,5
Celková zadĺženosť (aktív) (%) 44,4 % 45,4 % 57,2 %
Rentabilita aktív - ROA (%) 9,1 % 16,1 % 5,7 %
Pomer vlastného a cudzieho kapitálu  (%) 107 % 107 % 56 %
Stupeň opotrebovania investičného majetku (%) 48,9 % 49,6 % 49,4 %

Graf: Vývoj hlavných finančných ukazovateľov
Napriek tomu, že hodnoty finančných ukazovateľov v roku 2005 sú v prevažnej miere nižšie v porovnaní s rokom 2004, ktorý bol mimoriadny z hľadiska tvorby zisku, ich úroveň vypovedá o tom, že ekonomická a finančná situácia spoločnosti je pomerne stabilná. Aj napriek ich poklesu možno ich hodnoty považovať za adekvátne podmienkam regulácie a z nich vyplývajúcej primeranosti tvorby zisku v roku 2005.
Graf: Pridaná hodnota

3. Stav zamestnancov


K 31.12.2005 mala spoločnosť v evidenčnom stave 532 zamestnancov, čo predstavuje nárast oproti roku 2004 o 50 zamestnancov. Priemerný prepočítaný stav zamestnancov bol 511.
Stav zamestnancov vo fyzických osobách k 31.12.
Rok plán skutočnosť
2003 536 449
2004 601 482
2005 611 532

4. Financovanie spoločnosti


Finančný majetok SEPS, a.s. predstavoval k 31.12.2005 hodnotu 1 886 472 tis. Sk.
Zdroje na krytie prevádzkových nákladov boli vytvorené vlastnými tržbami z regulovaných služieb, z predaja majetku a materiálu a ostatnými tržbami a výnosmi z hospodárskej činnosti. Spoločnosť v roku 2005 nečerpala žiadne nové bankové úvery a pôžičky.
V roku 2005 sa stav peňažných prostriedkov v porovnaní s počiatočným stavom znížil o 414 187 tis. Sk. Táto skutočnosť súvisela najmä s čerpaním prostriedkov na financovanie investičných aktivít spoločnosti, kde sa dosiahlo záporné saldo vo výške 1 565 536 tis. Sk a s hodnotou vyplatených dividend. V prevádzkovej činnosti sa dosiahol kladný cash flow vo výške 2 878 179 tis. Sk. Pozitívne ho ovplyvnilo najmä zvýšenie stavu záväzkov, výnosov budúcich období a hodnota odpisov.

5. Investičná činnosť


Celkový objem vynaložených nákladov na investičnú činnosť v roku 2005 bol 1 570 402 tis. Sk. Najviac peňažných prostriedkov sa míňa v investičnej oblasti, naopak zdrojom tvorby cash flow je najmä prevádzková oblasť. Výnimkou bol rok 2004, keď predovšetkým vplyvom čerpania investičného úveru spoločnosť dosiahla kladné saldo z finančnej činnosti vo výške 2 364 339 tis. Sk.
Financovanie investičných potrieb bolo čiastočne zabezpečované z vlastných zdrojov, ďalej úverom z Tatra banky, a.s. (ktorý nebol v roku 2004 použitý na financovanie investícií v plnej výške) a financovaním prostredníctvom EBRD (grant od Európskej banky pre obnovu a rozvoj) na investičné akcie „Križovany 400 kV, rekonštrukcia 2. stavba, 2. časť“ a „Križovany 400 kV, rekonštrukcia, 3. stavba“.

Objem investícií v jednotlivých rokoch (v tis. Sk)
rok plán skutočnosť
2003 1 214 245 957 248
2004 1 385 127 1 053 868
2005 1 634 769 1 570 402

6. Technické údaje


Vybrané prevádzkové ukazovatele (v MWh)
Ukazovateľ Rok 2003 Rok 2004 Rok 2005
Množstvo EE prenesené v PS 27 714 666 27 127 322 27 876 606
Množstvo EE prenesené v PS pre REP-y a veľkoodber. 16 350 219 16 098 229 16 216 325
Export 10 870 486 10 590 241 11 269 865
Import 8 002 708 7 976 153 8 005 491
Saldo - 2 867 778 - 2 614 088 - 3 264 374

Graf: Vývoj prevádzkových ukazovateľov

Tabuľka: Výkaz ziskov a strát

Tabuľka: Súvaha

Späť