Hlavná stránka verzia pre tlac Kontakty Vyhľadávanie Mapa stránok
    Výsledky hospodárenia
  Výsledky hospodárenia 2019
  Výsledky hospodárenia 2018
  Výsledky hospodárenia 2017
  Výsledky hospodárenia 2016
  Výsledky hospodárenia 2015
  Výsledky hospodárenia 2014
  Výsledky hospodárenia 2013
  Výsledky hospodárenia 2012
  Výsledky hospodárenia 2011
  Výsledky hospodárenia 2010
  Výsledky hospodárenia 2009
  Výsledky hospodárenia 2008
  Výsledky hospodárenia 2007
  Výsledky hospodárenia 2006
  Výsledky hospodárenia 2005
  Výsledky hospodárenia 2004
  Výsledky hospodárenia 2003
  Výsledky hospodárenia 2002
  Otváracia súvaha
 
Výsledky hospodárenia 2006

 

Výsledky hospodárenia - súhrnná správa za rok 2006

Významné udalosti v sledovanom období:


  • Dňa 26.1.2006 bol v Dozornej rade schválený Obchodno-finančný plán na rok 2006.
  • K 1.2.2006 bola v Predstavenstve schválená nová Organizačná štruktúra a funkčná schéma.
  • Dňa 1.3.2006 sa uskutočnilo v Žiline slávnostné uvedenie nového sídla SED do prevádzky.
  • Dňa 17.3.2006 boli rozhodnutím jediného akcionára schválené zmeny Stanov spoločnosti.
  • Dňa 1.6.2006 sa konalo riadne Valné zhromaždenie spoločnosti SEPS, a.s., ktoré schválilo individuálnu účtovnú závierku za rok 2005, návrh na rozdelenie zisku za rok 2005 a Výročnú správu spoločnosti SEPS, a.s. za rok 2005.
  • K 1.8.2006 bola v Predstavenstve schválená Optimalizácia organizačnej štruktúry a funkčnej schémy úseku 4000.
  • Dňa 10.8.2006 bol v Predstavenstve schválený Etický kódex spoločnosti SEPS, a.s., ktorý nadobudol platnosť a účinnosť 1.10.2006.
  • Dňa 30.10.2006 sa zišla Dozorná rada SEPS, a.s. v novom zložení na rokovaní, kde jej členovia zvolili Ing. Petra Matejíčka za predsedu a Ing. Vladimíra Sečka za podpredsedu Dozornej rady.
  • Dňom 31.10.2006 boli menovaní do funkcie generálneho riaditeľa Ing. Peter Adamec, do funkcie vrchného riaditeľa úseku prevádzky a systémov Ing. Štefan Lovas, do funkcie vrchného riaditeľa úseku SED a obchodu Doc. Ing. Miroslav Rapšík, CSc., do funkcie vrchného riaditeľa úseku ekonomiky a financií Ing. Vladimír Ševčík a do funkcie vrchného riaditeľa úseku rozvoja, investícií a medzinárodnej spolupráce Ing. Rudolf Kvetán.

1. Štruktúra výnosov, nákladov a výsledku hospodárenia za rok 2006


tis.SK Skutočnosť
2005
Plán
2006
Skutočnosť
2006
% plnenia
Výnosy celkom 15 870 526 14 886 223 15  268 349 102,57 %
Výnosy z hospodárskej činnosti 15 602 425 14 798 323 14 868 405 100,47 %
Výnosy z finančnej činnosti 268 101 87 900 399 944 455,00 %
Výnosy z mimoriadnej činnosti 0 0 0 -  
Náklady celkom 14 938 187 14 228 030 13 892 935 97,64 %
Náklady na hospodársku činnosť 14 705 038 14 102 373 13 661 851 96,88 %
Náklady na finančnú činnosť 233 149 125 657 231 084 183,90 %
Náklady na mimoriadnu činnosť 0 0 0 -
Prevádzkový výsledok hospodárenia 897 387 695 950 1 206 554 173,37 %
Finančný výsledok hospodárenia 34 952 -37 757 168 860 -447,23 %
Mimoriadny výsledok hospodárenia 0 0 0 -
Výsledok hospodárenia pred zdanením 932 339 658 193 1 375 414 208,97 %
Výsledok hospodárenia po zdanení 742 614 530 252 1 100 883 207,62 %

Graf: Štruktúra výnosov, nákladov a VH po zdanení

1.1. Výnosy


V hodnotenom období dosiahla spoločnosť celkové výnosy vo výške 15 268 349 tis. Sk, čím naplnila zámer na 102,6 %. Na celkovom prekročení plánu sa podieľali najmä výnosy z hospodárskej činnosti, ktorých dosiahnutá hodnota 14 868 405 tis. Sk predstavuje 97,4 % celkových výnosov. Zvyšných 2,6 % pripadlo na oblasť finančnú.
Majoritná časť tvorby výnosov z hospodárskej činnosti vznikla v rámci regulovaných výnosov, ktoré zaberajú 99,1 %-ný podiel výnosov z hospodárskej činnosti a 96,5 % celkových výnosov. Zostávajúcich 3,5 % celkových výnosov pripadlo na bežné výnosy z hospodárskej činnosti, finančné výnosy a mimoriadne výnosy. Viac ako polovica regulovaných výnosov pochádza z činnosti systémové služby.
Graf: Výnosy

1.2. Náklady


Plán nákladov bol v sledovanom období naplnený na 97,6 %, čomu zodpovedajú náklady nižšie o 335 095 tis. Sk. Z hľadiska rozdelenia podľa jednotlivých činností, 98,3 % celkových nákladov spoločnosti pripadá na hospodársku činnosť, 1,7 % predstavujú náklady z finančnej činnosti, v rámci mimoriadnej činnosti neboli čerpané žiadne náklady.
Regulované náklady dosiahli v sledovanom období úroveň 11 045 942 tis. Sk, čím zaberajú 79,5 % celkových nákladov. Najviac prostriedkov bolo vynaložených na zabezpečenie podporných služieb, na ktoré pripadá 51,8 % celkových nákladov a 65,1 % nákladov regulovaných.
V porovnaní s plánom boli regulované náklady nižšie o 2,9 %, na čom sa podieľali predovšetkým náklady na podporné služby, náklady spojené so sledovaním, vyhodnocovaním a zúčtovaním odchýlok a náklady z prevádzkovania systému.
Na stále prevádzkové náklady vo výške 2 846 993 tis. Sk pripadá podiel 20,5 % celkových nákladov. V sledovanom období boli naplnené na 99,8 %, čomu zodpovedá nižšie čerpanie vo výške 4 625 tis. Sk plánovaných prostriedkov.
Graf: Náklady

1.3. Výsledok hospodárenia


Za sledované obdobie bol vytvorený zisk pred zdanením vo výške 1 375 414 tis. Sk, čo predstavuje plnenie plánu na 209,0 % s odchýlkou 717 221 tis. Sk, ktorá je výsledkom výraznejšieho rastu celkových výnosov ako bol rast nákladov v porovnaní s ich plánovanými hodnotami. Z hľadiska alokácie vytvoreného výsledku hospodárenia do jednotlivých činností bola jeho tvorba sústredená najmä v prevádzkovej oblasti, kde sa vytvorila kladná bilancia vo výške 1 206 554 tis. Sk. Plánovaná strata z finančnej činnosti bola prekročená o 206 617 tis. Sk a dosiahla tak hodnotu 168 860 tis. Sk, čo bolo spôsobené najmä vysokými kurzovými rozdielmi. V mimoriadnej činnosti neboli realizované žiadne výnosy ani čerpané žiadne náklady.
Vyššie dosiahnuté výnosy a nižšie čerpanie nákladov celkovo viedli k tomu, že v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2005 bol dosiahnutý zisk vyšší o 358 269 tis. Sk, pričom na náraste sa podieľali najmä faktory pôsobiace v rámci prevádzkovej a finančnej činnosti.

2. Hlavné finančné ukazovatele


Vývoj hlavných finančných ukazovateľov Rok 2005 Rok 2006
Pridaná hodnota (mil. Sk) 2 437,6 2 882,8
Celková zadĺženosť (aktív) (%) 68,1 % 55,0 %
Rentabilita aktív - ROA (%) 5,5 % 9,8 %
Pomer vlastného a cudzieho kapitálu  (%) 46,8 % 81,8 %
Návratnosť investovaného kapitálu ROCE (%) 12,2  % 16,9%

Graf: Vývoj hlavných finančných ukazovateľov
Hodnoty finančných ukazovateľov v sledovanom období a v porovnávanom minulom roku možno považovať za adekvátne primerané podmienkam regulácie a z nich vyplývajúcej primeranosti tvorby zisku v jednotlivých rokoch.
Graf: Pridaná hodnota

3. Stav zamestnancov


K 31.12.2006 mala spoločnosť v evidenčnom stave 579 zamestnancov, čo predstavuje nárast oproti roku 2005 o 47 zamestnancov. Priemerný prepočítaný stav zamestnancov k 31.12.2006 bol 564.
Stav zamestnancov vo fyzických osobách
Rok skutočnosť
2004 482
2005 532
2006 579

4. Financovanie spoločnosti


Finančný majetok SEPS, a.s. predstavoval k 31.12.2006 hodnotu 2 151 258 tis. Sk.
Zdroje na krytie prevádzkových nákladov boli vytvorené vlastnými tržbami z regulovaných služieb, z predaja majetku a materiálu, ostatnými tržbami a výnosmi z hospodárskej a finančnej činnosti. Spoločnosť predčasne splatila bankové úvery vo výške 40 000 tis. EUR (1 513 920 tis. Sk) splátkou úveru Dexia banka Slovensko, a.s. vo výške 6 000 tis. Sk a prijatím nových úverov vo výške 40 000 EUR (1 527 720 tis. Sk). Toto splatenie starých a čerpanie nových úverov súviselo s reštrukturalizáciou úverov v roku 2006.
V roku 2006 sa stav peňažných prostriedkov v porovnaní s počiatočným stavom zvýšil o čiastku
264 786 tis. Sk, čo súviselo najmä so zvýšením stavov na bežných účtoch.

5. Investičná činnosť


Celkový objem vynaložených finančných prostriedkov na investičnú činnosť bol 1 190 972 tis. Sk, čím sa podarilo naplniť plán na 106,5 %.
Hlavnými investičnými akciami v sledovanom období boli investičné projekty „Križovany 400 kV, rekonštrukcia 2. stavba, 1. a 2. časť“ a „Križovany 400 kV, rekonštrukcia 3. stavba, ktoré boli financované prostredníctvom EBRD (grant od Európskej banky pre obnovu a rozvoj). Pokračovala realizácia na investičných projektoch - „Diaľkové riadenie elektrickej stanice Veľký Ďur - úpravy technológie pre RIS“, „Nosná telekomunikačná sieť“, „Odčlenenie IT SEPS, a.s. od IT SE, a.s.“, „Priama transformácia 400/110 kV Medzibrod a rekonštrukcia“ a „KZL/OPK Horná Ždaňa - Sučany“.

Objem investícií v jednotlivých rokoch (v tis. Sk)
obdobie plán skutočnosť
rok 2004 1 385 127 1 053 868
rok 2005 1 634 769 1 570 402
rok 2006 1 118 245 1 190 972

6. Technické údaje


Vybrané prevádzkové ukazovatele (v MWh)
Ukazovateľ Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006
Množstvo EE prenesené v PS 27 127 322 27 876 606 28 438 494
Množstvo EE prenesené v PS pre REP-y a veľkoodber. 16 098 229 16 216 325 17 035 841
Export 10 590 241 11 269 865 10 920 743
Import 7 976 153 8 005 491 8 590 167
Saldo - 2 614 088 - 3 264 374 - 2 330 576

Graf: Vývoj prevádzkových ukazovateľov

Tabuľka: Výkaz ziskov a strát

Tabuľka: Súvaha

Späť