Hlavná stránka verzia pre tlac Kontakty Vyhľadávanie Mapa stránok
    Výsledky hospodárenia
  Výsledky hospodárenia 2019
  Výsledky hospodárenia 2018
  Výsledky hospodárenia 2017
  Výsledky hospodárenia 2016
  Výsledky hospodárenia 2015
  Výsledky hospodárenia 2014
  Výsledky hospodárenia 2013
  Výsledky hospodárenia 2012
  Výsledky hospodárenia 2011
  Výsledky hospodárenia 2010
  Výsledky hospodárenia 2009
  Výsledky hospodárenia 2008
  Výsledky hospodárenia 2007
  Výsledky hospodárenia 2006
  Výsledky hospodárenia 2005
  Výsledky hospodárenia 2004
  Výsledky hospodárenia 2003
  Výsledky hospodárenia 2002
  Otváracia súvaha
 
Výsledky hospodárenia 2009

Výsledky hospodárenia - súhrnná správa za rok 2009

Údaje o výsledkoch hospodárenia a stave majetku a záväzkov sú odvodené z IFRS účtovej závierky za rok 2009.

1. Štruktúra výnosov, nákladov a výsledku hospodárenia za rok 2009

Výkaz ziskov a strát (v eurách)

  k 31.12.2008 k 31.12.2009
PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY / VÝNOSY    
Tržby 453 975 964 406 065 759
Spotrebovaný materiál a služby (370 859 831) (323 604 549)
Personálne náklady (17 981 418) (18 052 084)
Odpisy hmotného a nehmotného majetku (37 948 894) (43 537 694)
Ostatné prevádzkové výnosy 4 441 156 5 846 311
Ostatné prevádzkové náklady (3 752 903) (9 377 793)
PREVÁDZKOVÝ ZISK 27 874 074 17 339 950
FINANČNÉ NÁKLADY / VÝNOSY    
Výnosové úroky 2 468 523 115 441
Nákladové úroky (3 329 337) (965 210)
Ostatné finančné výnosy / (náklady) 7 408 436 (1 410 078)
FINANČNÉ NÁKLADY / NETTO 6 547 622 (2 259 847)
ZISK PRED ZDANENÍM 34 421 696 15 080 103
DAŇ Z PRÍJMOV (6 678 176) (3 528 288)
ZISK ZA ÚČTOVNÉ OBDOBIE 27 743 520 11 551 815

Graf: Štruktúra výnosov, nákladov a VH po zdanení

1.1. Výnosy

Spoločnosť dosiahla v hodnotenom období celkové výnosy vo výške 412 408 075 eur.

Graf: Výnosy

1.2. Náklady

Náklady spoločnosti v roku 2009 boli celkom 397 327 972 eur, ich hlavnú časť tvorili regulované náklady.

Graf: Náklady

1.3. Výsledok hospodárenia

Za sledované obdobie bol vytvorený zisk pred zdanením vo výške 15 080 103 eur, ktorý bol tvorený v prevádzkovej oblasti.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2008 bol vytvorený zisk nižší o 19 341 593 eur. Na tomto stave sa podieľali nižšie výnosy z aukcií, za prenos elektriny a systémové služby vplyvom nižšieho objemu prenesenej elektriny a koncovej spotreby elektriny ako dôsledku prejavov svetovej hospodárskej krízy. Pokles bol zaznamenaný aj vo finančnej činnosti (nižšie prijaté úroky, kurzové zisky a ostatné finančné výnosy).

2. Celková bilancia spoločnosti (stav majetku a záväzkov) za rok 2009

Súvaha (v eurách)

  k 31.12.2008 k 31.12.2009
MAJETOK:    
Neobežný majetok: 365 953 501 345 751 157
Dlhodobý hmotný majetok 296 821 983 324 038 732
Nehmotný majetok 23 488 789 21 573 322
Dlhodobý finančný majetok 60 000 45 000
Ostatné investície 12 500 12 500
Pohľadávky 2 457 1 812
Odložená daňová pohľadávka - 79 791
Dlhodobá pohľadávka z dotácie 45 567 772 -
Obežný majetok: 98 111 501 75 102 773
Zásoby 540 773 579 325
Pohľadávky z obchodného styku a iné pohľadávky 34 048 985 30 439 098
Krátkodobý finančný majetok 15 000 15 000
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty 59 673 508 38 475 775
Preddavky k splatnej dani z príjmov 3 675 543 2 857 721
Majetok určený na predaj 157 692 2 735 854
MAJETOK SPOLU 464 065 002 420 853 930
PASÍVA:    
Vlastné imanie: 208 400 293 214 275 948
Základné imanie 81 831 375 81 832 584
Zákonný rezervný fond 16 366 275 16 366 275
Ostatné fondy 75 425 332 97 193 946
Nerozdelený zisk 34 777 311 18 883 143
Dlhodobé záväzky: 126 035 110 87 172 916
Dlhodobé bankové úvery a finančný leasing 47 560 532 53 100 000
Dlhodobá časť grantov a ostatných výnosov budúcich období 76 123 813 32 026 591
Odložený daňový záväzok 574 440 -
Dlhodobé rezervy na záväzky a poplatky 1 776 325 2 046 325
Krátkodobé záväzky: 129 629 599 119 405 066
Krátkodobé bankové úvery a finančný leasing 10 265 551 11 460 532
Záväzky z obchodného styku a iné záväzky 113 724 665 97 386 819
Krátkodobá časť grantov a ostatných výnosov budúcich období 5 606 189 4 648 406
Krátkodobé rezervy na záväzky a poplatky 33 194 5 909 309
Záväzky spolu 255 664 709 206 577 982
PASÍVA SPOLU 464 065 002 420 853 930


2.1 Hlavné finančné ukazovatele


Vývoj hlavných finančných ukazovateľov 2008 2009
Celková zadĺženosť (aktív) (%) 55,1 % 49,1 %
Rentabilita aktív - ROA (%) 6,0 % 2,7 %
Pomer vlastného a cudzieho kapitálu (%) 81,5 % 103,7 %
Návratnosť investovaného kapitálu ROCE (%) 11,3 % 5,3 %

Graf: Vývoj hlavných finančných ukazovateľov

3. Stav zamestnancov

K 31.12.2009 mala spoločnosť v evidenčnom stave 520 zamestnancov, čo je oproti roku 2008 nezmenený stav. Priemerný prepočítaný stav zamestnancov k 31.12.2009 bol 513.

Stav zamestnancov vo fyzických osobách
obdobie skutočnosť
2008 520
2009 520

4. Financovanie spoločnosti

Finančný majetok SEPS, a.s. predstavoval k 31.12.2009 hodnotu 38 490 775 eur. Pokles finančného majetku oproti roku 2008 o 21 197 733 eur spôsobilo zníženie stavov peňažných prostriedkov najmä na termínovaných a bežných účtoch spoločnosti, ktoré sa použili na financovanie investícií. Zdroje na krytie prevádzkových nákladov boli vytvorené vlastnými tržbami za prenos a tranzit elektriny, tržbami z ITC, z aukcií, zo systémových služieb, z prevádzkovania systému, z odchýlok, z ostatných tržieb z predaja služieb, z predaja majetku a materiálu a ostatnými tržbami a výnosmi z hospodárskej činnosti.

5. Investičná činnosť

Celkový objem vynaložených nákladov na investičnú činnosť bol 71 346 125 eur.

Financovanie investičných potrieb bolo čiastočne zabezpečované z vlastných zdrojov, financovaním prostredníctvom EBRD (grant od Európskej banky pre obnovu a rozvoj) a novým úverom zo Všeobecnej úverovej banky, a.s. vo výške 17 000 000 eur.


Objem investícií v jednotlivých rokoch (v eurách)
obdobie plán skutočnosť
2008 71 115 415 68 688 276
2009 67 710 943 71 346 125

6. Technické údaje

Vybrané prevádzkové ukazovatele (v MWh)  


Ukazovateľ Rok 2008 Rok 2009
Množstvo EE prenesené v PS 26 737 277 24 116 631
Export 8 889 545 7 681 111
Import 8 531 609 8 336 625
Saldo 357 936 -655 514

Graf: Vývoj prevádzkových ukazovateľov
Späť