Hlavná stránka verzia pre tlac Kontakty Vyhľadávanie Mapa stránok
    Výsledky hospodárenia
  Výsledky hospodárenia 2019
  Výsledky hospodárenia 2018
  Výsledky hospodárenia 2017
  Výsledky hospodárenia 2016
  Výsledky hospodárenia 2015
  Výsledky hospodárenia 2014
  Výsledky hospodárenia 2013
  Výsledky hospodárenia 2012
  Výsledky hospodárenia 2011
  Výsledky hospodárenia 2010
  Výsledky hospodárenia 2009
  Výsledky hospodárenia 2008
  Výsledky hospodárenia 2007
  Výsledky hospodárenia 2006
  Výsledky hospodárenia 2005
  Výsledky hospodárenia 2004
  Výsledky hospodárenia 2003
  Výsledky hospodárenia 2002
  Otváracia súvaha
 
Výsledky hospodárenia 2010

 

Výsledky hospodárenia - súhrnná správa za rok 2010

Údaje o výsledkoch hospodárenia a stave majetku a záväzkov sú odvodené z IFRS účtovnej závierky za rok 2010.

1. Štruktúra výnosov, nákladov a výsledku hospodárenia

Výkaz ziskov a strát (v eurách)

  k 31.12.2009 k 31.12.2010
PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY / VÝNOSY    
Tržby 406 065 759 450 004 258
Aktivácia - 72 083
Spotrebovaný materiál a služby (323 604 549) (341 372 973)
Personálne náklady (18 052 084) (19 389 953)
Odpisy hmotného a nehmotného majetku (43 537 694) (44 679 487)
Opravné položky k hmotnému majetku - (4 478 370)
Ostatné prevádzkové výnosy 5 846 311 7 914 604
Ostatné prevádzkové náklady (9 377 793) (4 589 558)
PREVÁDZKOVÝ ZISK 17 339 950 43 480 604
FINANČNÉ NÁKLADY / VÝNOSY    
Výnosové úroky 115 441 69 149
Nákladové úroky (965 210) (493 833)
Ostatné finančné výnosy / (náklady) (1 410 078) (3 032 933)
FINANČNÉ NÁKLADY / NETTO (2 259 847) (3 457 617)
ZISK PRED ZDANENÍM 15 080 103 40 022 987
DAŇ Z PRÍJMOV (3 528 288) (8 807 433)
ZISK ZA ÚČTOVNÉ OBDOBIE 11 551 815 31 215 554

Graf: Štruktúra výnosov, nákladov a VH po zdanení

1.1. Výnosy

Spoločnosť dosiahla v roku 2010 celkové výnosy vo výške 458 060 923 eur.Graf: Výnosy

1.2. Náklady

Náklady spoločnosti bez dane z príjmov v roku 2010 boli celkom 418 037 936 eur, ich hlavnú časť tvorili regulované náklady.Graf: Náklady

1.3. Výsledok hospodárenia

Za sledované obdobie bol vytvorený zisk po zdanení vo výške 31 215 554 eur, ktorý bol tvorený v prevádzkovej oblasti.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2009 bol vytvorený zisk vyšší o 19 663 739 eur. Na tomto stave sa podieľali najmä vyššie regulované výnosy (za systémové služby a za prevádzkovanie systému) v dôsledku vyššieho objemu spotreby elektriny a ÚRSO-m stanovenej vyššej tarify za prevádzkovanie systému oproti predpokladu, nižšie náklady na podporné služby a úspora prevádzkových nákladov.

2. Celková bilancia spoločnosti (stav majetku a záväzkov)

Súvaha (v eurách)

  k 31.12.2009 k 31.12.2010
MAJETOK:    
Neobežný majetok: 345 751 157 350 666 994
Dlhodobý hmotný majetok 324 038 732 331 714 423
Nehmotný majetok 21 573 322 16 802 644
Dlhodobý finančný majetok 45 000 30 000
Ostatné investície 12 500 37 500
Pohľadávky 1 812 1 239
Odložená daňová pohľadávka 79 791 2 081 188
Dlhodobá pohľadávka z dotácie - -
Obežný majetok: 75 102 773 120 163 602
Zásoby 579 325 719 554
Pohľadávky z obchodného styku a iné pohľadávky 30 439 098 45 712 351
Krátkodobý finančný majetok 15 000 30 000
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty 38 475 775 66 692 841
Preddavky k splatnej dani z príjmov 2 857 721 -
Majetok určený na predaj 2 735 854 7 008 856
MAJETOK SPOLU 420 853 930 470 830 596
PASÍVA:    
Vlastné imanie: 214 275 948 242 177 506
Základné imanie 81 832 584 81 832 584
Zákonný rezervný fond 16 366 275 16 366 275
Ostatné fondy 97 193 946 104 890 029
Nerozdelený zisk 18 883 143 39 088 618
Dlhodobé záväzky: 87 172 916 95 069 930
Dlhodobé bankové úvery a finančný leasing 53 100 000 43 100 000
Dlhodobá časť grantov a ostatných výnosov budúcich období 32 026 591 38 263 250
Dlhodobé záväzky z derivátových finančných nástrojov - 2 270 140
Odložený daňový záväzok - -
Dlhodobé rezervy na záväzky a poplatky 2 046 325 11 436 540
Krátkodobé záväzky: 119 405 066 133 583 160
Krátkodobé bankové úvery a finančný leasing 11 460 532 10 000 000
Záväzky z obchodného styku a iné záväzky 97 386 819 105 131 328
Záväzky z dane z príjmov - 6 667 425
Krátkodobá časť grantov a ostatných výnosov budúcich období 4 648 406 5 167 675
Krátkodobé rezervy na záväzky a poplatky 5 909 309 6 616 732
Záväzky spolu 206 577 982 228 653 090
PASÍVA SPOLU 420 853 930 470 830 596

2.1 Hlavné finančné ukazovatele


Vývoj hlavných finančných ukazovateľov 2009 2010
Celková zadĺženosť (aktív) (%) 49,1 % 48,6%
Rentabilita aktív - ROA (%) 2,7 % 6,6%
Pomer vlastného a cudzieho kapitálu (%) 103,7 % 105,9%
Návratnosť investovaného kapitálu ROCE (%) 5,3 % 12 %

Graf: Vývoj hlavných finančných ukazovateľov

3. Stav zamestnancov

K 31.12.2010 mala spoločnosť v evidenčnom stave 517 zamestnancov, čo je oproti roku 2009 nižší stav o 3 zamestnancov. Priemerný prepočítaný stav zamestnancov k 31.12.2010 bol 518.Stav zamestnancov vo fyzických osobách
obdobie skutočnosť
2009 520
2010 517

4. Financovanie spoločnosti

Finančný majetok SEPS, a.s. predstavoval k 31.12.2010 hodnotu 66 722 841eur. Nárast finančného majetku oproti roku 2009 o 28 232 066 eur spôsobilo najmä zvýšenie stavov peňažných prostriedkov z titulu existencie zábezpek v systéme zúčtovania odchýlok a organizovania krátkodobého trhu s elektrinou.
Zdroje na krytie prevádzkových nákladov boli vytvorené vlastnými tržbami za prenos a tranzit elektriny, tržbami z ITC, z aukcií, zo systémových služieb, z prevádzkovania systému, z odchýlok, z ostatných tržieb z predaja služieb, z predaja majetku a materiálu a ostatnými tržbami a výnosmi z hospodárskej činnosti.

5. Investičná činnosť

Celkový objem vynaložených prostriedkov na investičnú činnosť bol 57 063 884 eur.

Financovanie investičných potrieb bolo zabezpečované prevažne z vlastných zdrojov a čiastočne financovaním prostredníctvom EBRD (grant od Európskej banky pre obnovu a rozvoj). Investičné prostriedky boli použité na obnovu a rozvoj prenosovej sústavy a prípravu na pripojenie nových výrobných zdrojov elektriny. 
Objem investícií (v eurách)
obdobie skutočnosť
2009 71 346 125
2010 57 063 884

6. Technické údaje

Vybrané prevádzkové ukazovatele (v MWh)  

Ukazovateľ Rok 2009 Rok 2010
Množstvo EE prenesené v PS 24 116 631 23 436 013
Export 7 681 111 6 292 104
Import 8 336 625 6 657 691
Saldo -655 514 -365 587


Graf: Vývoj prevádzkových ukazovateľov