Hlavná stránka verzia pre tlac Kontakty Vyhľadávanie Mapa stránok
    Profil
  O spoločnosti
  Charakteristika
  Strategické ciele
  Orgány spoločnosti
  Organizačná štruktúra
  Kontakty
  Kde nás nájdete
  Medzinárodné aktivity
  Podporili sme
  Prezentácia spoločnosti
 
Charakteristika Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s.
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., vznikla ako nezávislý právny subjekt dňa 21. januára 2002 a pôsobí ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy v Slovenskej republike. Spoločnosť je členom medzinárodnej skupiny Európskej siete prevádzkovateľov prenosových sústav ENTSO-E, aktívne podporuje integráciu trhov a cezhraničnú kooperáciu s okolitými prenosovými sústavami. Garantuje bezpečnú a spoľahlivú prevádzku, vyrovnanú elektricko-energetickú bilanciu, zabezpečuje tranzit, export a import elektriny pri rešpektovaní zásad ochrany životného prostredia.
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., sa riadi princípmi sociálnej a environmentálnej zodpovednosti, ktoré sú priamo odvodené od hodnôt spoločnosti:

Bezpečnosť a spoľahlivosť

Bezpečná a spoľahlivá prevádzka prenosovej sústavy znamená plnenie záväzkov voči obyvateľom Slovenskej republiky, zákazníkom, partnerom a akcionárovi. Rešpektujúc túto hodnotu podporujeme dlhodobé hospodárske záujmy Slovenska, medzinárodnú kooperáciu prevádzkovateľov prenosových sústav a dodržiavanie energetických legislatívnych nariadení.

Nediskriminácia a transparentnosť

Všetkým účastníkom trhu s elektrinou garantujeme nediskriminačný a transparentný prístup k prenosovej sústave a k dodávkam elektriny. Verejnosti poskytujeme včasné, úplné, pravdivé a zrozumiteľné informácie o službách.

Prosperita

Zamestnanci rešpektujú stratégiu spoločnosti a konajú v súlade s jej poslaním a víziou. Svojím prístupom k práci sledujú prosperitu a pozitívne hospodárske výsledky spoločnosti.

Spoločenská a environmentálna zodpovednosť

Vedenie spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. koná v zhode s princípmi správneho a zodpovedného riadenia spoločnosti a ochrany životného prostredia, pričom sledujeme vyššie blaho spoločnosti.

Lojalita

Zamestnanci spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. sa dištancujú od konania, ktoré by mohlo znamenať konflikt záujmov a poškodiť alebo znevýhodniť spoločnosť. Odmietame prijímanie úplatkov, darov či provízií.

Čestnosť a úcta

Rozhodujúcim predpokladom úspešných a pevných obchodných vzťahov je čestný a korektný prístup k zákazníkom, uspokojovanie ich potrieb a požiadaviek. Každý zamestnanec je povinný správať sa k zákazníkom diskrétne, zdvorilo a nezaujato.
Vzťahy s našimi dodávateľmi sú založené na vzájomnej úcte a dôvere. Neudržiavame obchodný kontakt s dodávateľmi, o ktorých je známe, že porušujú princípy sociálnej a environmentálnej zodpovednosti.

Odbornosť

Najväčšou hodnotou spoločnosti sú zamestnanci. Spoločnosť zodpovedá za ich odborný a osobnostný rozvoj v súlade s potrebami podniku. Venujeme dôslednú pozornosť kontinuálnemu zdokonaľovaniu a zvyšovaniu odbornosti svojich zamestnancov.

Dôveryhodnosť

Zabezpečujeme dôverné zaobchádzanie s informáciami, chránime finančné, prevádzkové a iné citlivé údaje pred ich zneužitím, dbáme o dobré meno spoločnosti duševný ako aj hmotný majetok spoločnosti.