Hlavná stránka verzia pre tlac Kontakty Vyhľadávanie Mapa stránok
    Služby
  Aukcie
  Scheduling
  Intraday
  Damas Energy
  ITC / CBT
  Zmluvy
  EIC Kódy
  Podporné služby
  Straty a vlastná spotreba PS
  Prenesená elektrina
 
EIC Kódy

Oznam

Predstavenstvo Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s. svojím uznesením schválilo poverenie spoločnosti OKTE, a.s. činnosťou Lokálneho vydavateľa EIC identifikačných čísel (EIC kódov), centrálnou registráciou a evidenciou EIC kódov, ako aj stanovením postupu pri určovaní identifikačných čísiel, ktoré prideľujú a evidujú prevádzkovatelia sústav, prevádzkovatelia priamych vedení a výrobcovia elektriny, v súlade so štandardom združenia ENTSO-E.

V súvislosti s týmto rozhodnutím SEPS ukončí vydávanie EIC kódov dňa 26.6. 2013, tzn. žiadosti o pridelenie EIC kódu doručené do SEPS v termíne po 26.6. 2013 budú postúpené na vybavenie do OKTE, a.s. (www.okte.sk)

Odkazy na EIC kódy

EIC kódy vydané SEPS
Kompletný Európsky zoznam EIC kódov
Úrady vydávajúce EIC kódy

 

Archív

Oznam

Vážení obchodní partneri - prevádzkovatelia miestnych distribučných sústav.

V súvislosti s prípravami na realizáciu centrálneho dátového skladu nameraných údajov spoločnosťou OKTE, a.s., budete v krátkej dobe písomne kontaktovaní s informáciami týkajúcimi sa problematiky kódovania Vašich meracích bodov využitím energetických identifikačných kódov (ďalej len “EIC“), pričom metodika kódovania bude pripravená lokálným vydavateľom EIC v zmysle Nariadenia vlády SR 317/2007 Z.z. § 2 písmena j)., čiže spoločnosťou Slovenská elektrizačná a prenosová sústava, a.s.
 

Kancelária pre vydávanie EIC kódov

 
Od 21.marca 2004 získala Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (SEPS) štatút lokálneho vydavateľa EIC kódu pre Slovenskú republiku. EIC (ETSO identification code) je novo zavedený systém identifikácie subjektov pôsobiacich na európskom trhu s elektrickou energiou.
 
Identifikácia pomocou kódu EIC bola vyvinutá združením ETSO (European Transmission System Operators – združenie európskych prevádzkovateľov prenosových sústav) so sídlom v Bruseli, kde je zároveň centrálna databáza kódov. Kód EIC je určený špeciálne pre oblasť energetiky a postupom času bude zavádzať kódovanie energetických subjektov.
 
Subjekty, ktoré je žiadúce identifikovať
  • Účastníci (X-kód): prevádzkovatelia prenosových sústav, obchodníci, výrobcovia, oprávnení odberatelia.
  • Oblasti (Y-kód): miestne siete, kde sú umiestnené meracie body, bilančné oblasti, tvoriace určitý počet miestnych sietí a regulačných oblastí(Y-kód).
  • Meracie body (Z-kód): napr.: pre výrobné jednotky, spotrebiteľov, cezhraničné prepojenia, atď.
Kancelária pre vydávanie EIC bola otvorená 1. mája 2004. Naša spoločnosť realizuje a ďalej rozvíja identifikáciu pomocou EIC kódov pri:
  • dojednávaní a prideľovaní prenosov na cezhraničných profiloch prostredníctvom e-Portálu DAMAS,
  • vyhodnocovaní a zúčtovaní odchýlok,
  • identifikácii odberných miest.
Postup pri žiadaní o pridelenie EIC kódu k identifikácii účastníka
 
Systém kódovania meracích bodov
 
Identifikácia prostredníctvom kódov EIC je prvým krokom k implementácii štandardu výmeny dát na európskom trhu s elektrickou energiou – tzv. ESS. Implementácie štandardu prinesie zjednodušenie niektorých technických činností v oblasti spolupráce operátorov prenosových sústav a umožní flexibilné obchodovanie v európskom priestore so zaistením jednoznačnej identifikácie.
 
Ďalšie dokumenty
Východisková štúdia
ETSO identifikačný systém
 
Dokumenty na stiahnutie
Názov Dokument Veľkosť
Kódovanie meracích bodov KodovanieMeracichBodov.doc 38 kB
Postup pri žiadaní o pridelenie EIC kódu PostupPrideleniaEIC.doc 37 kB
Žiadosť o pridelenie EIC kódu EIC_ziadost.doc 163 kB
Vzor vyplnenia žiadosti o pridelenie EIC kódu EIC_ziadost_vyplnena.doc 164 kB