Hlavná stránka verzia pre tlac Kontakty Vyhľadávanie Mapa stránok
    Služby
  Aukcie
  Scheduling
  Intraday
  Damas Energy
  ITC / CBT
  Zmluvy
  EIC Kódy
  Podporné služby
  Straty a vlastná spotreba PS
  Prenesená elektrina
 
Intraday

 

OZNÁMENIE


Oznámenie vo veci prideľovania prenosových kapacít v časovom rámci vnútrodenného trhu na profile SK-PL

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) a Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS) pôsobiaci ako prevádzkovatelia prenosových sústav (PPS) v Poľsku a na Slovensku týmto informujú, že dňa 4. februára 2020 sa začne dočasné riešenie prideľovania vnútrodenných kapacít formou explicitnej alokácie na poľsko-slovenskej hranici („dočasné riešenie“). 4. február 2020 je prvý deň dodávky, pre ktorý sa uskutoční vnútrodenná alokácia. Očakáva sa, že dočasné riešenie bude v prevádzke až do spustenia trvalého riešenia, ktoré má zahrnúť poľsko-slovenskú hranicu do Single Intra-day Coupling (SIDC).

30.1.2020

OZNÁMENIE


Oznámenie vo veci prideľovania prenosových kapacít v časovom rámci vnútrodenného trhu na profile SK-PL

Spoločnosti Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) a Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS) ako prevádzkovatelia prenosových sústav (PPS) v Poľsku, a na Slovensku informujú, že alokácia prenosových kapacít v časovom rámci vnútrodenného trhu na slovensko-poľskej hranici bude dočasne prerušená od 19./20.11.2019 (posledný obchodný deň, pre ktorý sa uskutoční vnútrodenné prideľovanie kapacít na profile SK/PL je obchodný deň 19.11.2019). Prerušenie vyplýva z implementácie jednotného prepojenia vnútrodenných trhov (Single Intra-Day Coupling – SIDC) prostredníctvom spustenia druhej vlny projektu XBID v Poľsku, ktorá nezahŕňa hranicu poľskej a slovenskej ponukovej oblasti. Po úspešnom spustení druhej vlny projektu XBID je plánovaná implementácia dočasného riešenia založeného na mechanizme explicitnej aukcie (Dočasné Riešenie). Časový rozdiel medzi spustením druhej vlny projektu XBID a Dočasného Riešenia vyplýva z potreby implementácie mechanizmu explicitnej aukcie a jeho integrácie s SIDC na strane PSE s predpokladanou dobou trvania 2 mesiace. Implementácia dočasného riešenia v druhej polovici januára 2020 bude možná vďaka efektívnej spolupráci oboch PPS.

Informácia o spustení dočasného riešenia na poľsko-slovenskej hranici bude v dostatočnom predstihu poskytnutá prevádzkovateľmi prenosových sústav.

Plánované cieľové riešenie je predpokladané so zahrnutím slovensko-poľskej hranice v SIDC.

SEPS ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy na území SR vzhľadom na avizované dočasné prerušenie vnútrodenného prideľovania prenosových kapacít na hranici SK-PL informuje, že explicitné prideľovanie cezhraničných prenosových kapacít v časovom rámci vnútrodenného trhu na hraniciach SK-CZ a SK-HU bude aj naďalej pokračovať tak, ako doteraz.

Intraday

Vnútrodenné prideľovanie cezhraničných kapacít prebieha formou explicitnej alokácie použitím metódy First Come, First Served. Funkciu alokátora kapacít na vnútrodennej báze plní ČEPS www.ceps.cz.

Vnútrodenné prideľovanie cezhraničných kapacít prebieha na cezhraničných profiloch SK/CZ, SK/HU a SK/PL od 1.12. 2010.

Počnúc obchodným dňom 3.4.2012 prebieha vnútrodenná alokácia kapacít na profile SK/CZ v režime 1-hodinových seáns.
Počnúc obchodným dňom 5.9.2018 prebieha vnútrodenná alokácia kapacít na profile SK/HU v režime 1-hodinových seáns.
Na profile SK/PL prebieha vnútrodenná alokácia kapacít v režime 4-hodinových seáns.
Na profile SK/UA neprebieha vnútrodenná alokácia kapacít.

Procedúra a pravidlá vnútrodenného prideľovania kapacít a nominácie cezhraničných prenosov sú popísané v priloženom dokumente INTRADAY CAPACITY ALLOCATION AND NOMINATION PROCEDURE Trader Guide.

Podporu pre procesy nominácií a zosúhlasovania vnútrodenných cezhraničných prenosov na strane SEPS poskytuje odbor Aukčná kancelária SEPS:

e-mail: aukcie@sepsas.sk
tel.: +421 2 5069 2804


Rok 2021

Percentuálny podiel cezhraničných prenosov dojednaných v procese Intraday
na celkovom cezhraničnom prenose - január  2021


Hranica Cezhraničný prenos
Intraday (MWh)
Celkový cezhraničný
prenos (MWh)
percentuálny
podiel
SEPS › ČEPS 46 970,0 224 308,6 20,94%
ČEPS › SEPS 40 928,0 623 284,2 6,57%
SEPS › MAVIR 22 416,0 503 382,8 4,45%
MAVIR › SEPS 29 980,0 133 255,1 22,50%
SEPS › PSE 0,0 18 510,0 0,00%
PSE › SEPS 0,0 26 754,0 0,00%

Grafy mesačných sumárov cezhraničných prenosov prostredníctvom ID v jednotlivých hodinách dňa sú zverejnené tu.

Rok 2020

Percentuálny podiel cezhraničných prenosov dojednaných v procese Intraday
na celkovom cezhraničnom prenose - január - december 2020


Hranica Cezhraničný prenos
Intraday (MWh)
Celkový cezhraničný
prenos (MWh)
percentuálny
podiel
SEPS › ČEPS 547 233,0 888 122,7 61,62%
ČEPS › SEPS 274 482,0 11 763 734,2 2,33%
SEPS › MAVIR 130 963,0 9 177 399,3 1,43%
MAVIR › SEPS 224 240,0 356 285,5 62,94%
SEPS › PSE 5 168,0 416 133,0 1,24%
PSE › SEPS 2 214,0 185 488,0 1,19%

Grafy mesačných sumárov cezhraničných prenosov prostredníctvom ID v jednotlivých hodinách dňa sú zverejnené tu.


Rok 2019

Percentuálny podiel cezhraničných prenosov dojednaných v procese Intraday na celkovom cezhraničnom prenose -  január - december 2019

   
Hranica Cezhraničný prenos
Intraday (MWh)
Celkový cezhraničný
prenos (MWh)
percentuálny
podiel
SEPS - ČEPS 428 117,0 727 001,8 58,89%
ČEPS - SEPS 192 948,0 12 366 713,5 1,56%
SEPS - MAVIR 84 907,0 8 887 952,1 0,96%
MAVIR - SEPS 127 682,0 281 001,2 45,44%
SEPS - PSE 23 566,0 194 048,0 12,14%
PSE - SEPS 7 172,0 206 282,0 3,48%

Suma cezhraničných prenosov dojednaných v procese Intraday na jednotlivých profiloch - január - december 2019

Grafy mesačných sumárov cezhraničných prenosov prostredníctvom ID v jednotlivých hodinách dňa sú zverejnené tu.

Rok 2018

Percentuálny podiel cezhraničných prenosov dojednaných v procese Intraday na celkovom cezhraničnom prenose - január - december 2018

  
Hranica Cezhraničný prenos
Intraday (MWh)
Celkový cezhraničný
prenos (MWh)
percentuálny
podiel
SEPS - ČEPS 362 715,0 2 506 371,6 14,47%
ČEPS - SEPS 230 894,0 12 890 245,8 1,79%
SEPS - MAVIR 168 804,0 7 753 845,2 2,18%
MAVIR - SEPS 157 361,0 715 473,3 21,99%
SEPS - PSE 1 155,0 44 612,0 2,59%
PSE - SEPS 15 971,0 407 022,0 3,92%

Suma cezhraničných prenosov dojednaných v procese Intraday v roku 2018 na jednotlivých profiloch - január - december 2018

Grafy mesačných sumárov cezhraničných prenosov prostredníctvom ID v jednotlivých hodinách dňa sú zverejnené tu.

Rok 2017

Percentuálny podiel cezhraničných prenosov dojednaných v procese Intraday na celkovom cezhraničnom prenose - január - december 2017


Hranica Cezhraničný prenos
Intraday (MWh)
Celkový cezhraničný
prenos (MWh)
percentuálny
podiel
SEPS - ČEPS 317 204,0 1 573 815,1 20,16%
ČEPS - SEPS 209 254,0 13 787 572,2 1,52%
SEPS - MAVIR 91 233,0 9 022 644,0 1,01%
MAVIR - SEPS 85 173,0 269 101,9 31,65%
SEPS - PSE 670,0 9 164,0 7,31%
PSE - SEPS 47 551,0 831 309,0 5,72%

Suma cezhraničných prenosov dojednaných v procese Intraday v roku 2017 na jednotlivých profiloch - január - december 2017


Grafy mesačných sumárov cezhraničných prenosov prostredníctvom ID v jednotlivých hodinách dňa sú zverejnené tu.

Rok 2016

Percentuálny podiel cezhraničných prenosov dojednaných v procese Intraday na celkovom cezhraničnom prenose - január - december 2016

Hranica Cezhraničný prenos
Intraday (MWh)
Celkový cezhraničný
prenos (MWh)
percentuálny
podiel
SEPS - ČEPS 275 908,0 3 154 293,6 8,75 %
ČEPS - SEPS 222 699,0 12 525 558,8 1,78 %
SEPS - MAVIR 92 990,0 7 677 340,7 1,21 %
MAVIR - SEPS 75 590,0 1 125 399,3 6,72 %
SEPS - PSE 86,0 10 941,0 0,79 %
PSE - SEPS 2 013,0 136 142,0 1,48 %

Suma cezhraničných prenosov dojednaných v procese Intraday v roku 2016 na jednotlivých profiloch - január - december 2016


Grafy mesačných sumárov cezhraničných prenosov prostredníctvom ID v jednotlivých hodinách dňa sú zverejnené tu.

Rok 2015

Percentuálny podiel cezhraničných prenosov dojednaných v procese Intraday na celkovom cezhraničnom prenose - január - december 2015


Hranica Cezhraničný prenos
Intraday (MWh)
Celkový cezhraničný
prenos (MWh)
percentuálny
podiel
SEPS - ČEPS 196 835,0 1 848 922,4 10,65 %
ČEPS - SEPS 141 627,0 12 097 744,7 1,17 %
SEPS - MAVIR 26 877,0 7 861 095,2 0,34 %
MAVIR - SEPS 41 812,0 319 431,3 13,09 %
SEPS - PSE 58,0 3 392,0 1,71 %
PSE - SEPS 2 176,0 402 053,0 0,54 %

Suma cezhraničných prenosov dojednaných v procese Intraday v roku 2015 na jednotlivých profiloch - január - december 2015

Grafy mesačných sumárov cezhraničných prenosov prostredníctvom ID v jednotlivých hodinách dňa sú zverejnené tu.

Rok 2014

Percentuálny podiel cezhraničných prenosov dojednaných v procese Intraday na celkovom cezhraničnom prenose v roku 2014


Hranica Cezhraničný prenos
Intraday (MWh)
Celkový cezhraničný
prenos (MWh)
percentuálny
podiel
SEPS - ČEPS 153 367,0 2 222 536,0 6,90 %
ČEPS - SEPS 121 695,0 10 624 351,0 1,15 %
SEPS - MAVIR 27 498,0 7 634 596,2 0,36 %
MAVIR - SEPS 28 267,0 519 168,4 5,44 %
SEPS - PSE 285,0 8 637,0 3,30 %
PSE - SEPS 1 917,0 232 938,0 0,82 %

Suma cezhraničných prenosov dojednaných v procese Intraday v roku 2014 na jednotlivých profiloch

Grafy mesačných sumárov cezhraničných prenosov prostredníctvom ID v jednotlivých hodinách dňa sú zverejnené tu.

Rok 2013

Percentuálny podiel cezhraničných prenosov dojednaných v procese Intraday na celkovom cezhraničnom prenose v roku 2013

Hranica Cezhraničný prenos
Intraday (MWh)
Celkový cezhraničný
prenos (MWh)
percentuálny
podiel
SEPS - ČEPS 139 763,0 3 827 231,7 3,65 %
ČEPS - SEPS 130 649,0 8 944 972,2 1,46 %
SEPS - MAVIR 71 770,0 7 212 215,8 1,00 %
MAVIR - SEPS 22 396,0 849 463,1 2,64 %
SEPS - PSE 995,0 41 203,0 2,41 %
PSE - SEPS 6 049,0 1 455 483,0 0,42 %

Suma cezhraničných prenosov dojednaných v procese Intraday v roku 2013 na jednotlivých profiloch

Grafy mesačných sumárov cezhraničných prenosov prostredníctvom ID v jednotlivých hodinách dňa sú zverejnené tu.

Rok 2012

Percentuálny podiel cezhraničných prenosov dojednaných v procese Intraday na celkovom cezhraničnom prenose v roku 2012 


Hranica Cezhraničný prenos
Intraday (MWh)
Celkový cezhraničný
prenos (MWh)
percentuálny
podiel
SEPS - ČEPS 100 544,0 2 184 594,4 4,60 %
ČEPS - SEPS 105 903,0 10 316 783,3 1,03 %
SEPS - MAVIR 28 739,0 8 980 779,3 0,32 %
MAVIR - SEPS 11 110,0 564 280,3 1,97 %
SEPS - PSE 90,0 21 144,0 0,43 %
PSE - SEPS 907,0 1 216 496,0 0,07 %

Suma cezhraničných prenosov dojednaných v procese Intraday v roku 2012 na jednotlivých profiloch

Grafy mesačných sumárov cezhraničných prenosov prostredníctvom ID v jednotlivých hodinách dňa sú zverejnené tu.

Rok 2011

Percentuálny podiel cezhraničných prenosov dojednaných v procese Intraday na celkovom cezhraničnom prenose v roku 2011

Hranica Cezhraničný prenos
Intraday (MWh)
Celkový cezhraničný
prenos (MWh)
percentuálny
podiel
SEPS - ČEPS 65 600,0 4 492 304,2 1,46 %
ČEPS - SEPS 88 223,0 10 913 109,7 0,81 %
SEPS - MAVIR 25 550,0 8 831 684,0 0,29 %
MAVIR - SEPS 7 419,0 1 031 635,0 0,72 %
SEPS - PSE 61,0 37 164,0 0,16 %
PSE - SEPS 1 537,0 1 284 553,0 0,12 %

Suma cezhraničných prenosov dojednaných v procese Intraday v roku 2011 na jednotlivých profiloch

Grafy mesačných sumárov cezhraničných prenosov prostredníctvom ID v jednotlivých hodinách dňa sú zverejnené tu.