Hlavná stránka verzia pre tlac Kontakty Vyhľadávanie Mapa stránok
    Služby
  Aukcie
  Scheduling
  Intraday
  Damas Energy
  ITC / CBT
  Zmluvy
  EIC Kódy
  Podporné služby
 
  Požiadavky na PpS
  Výberové konania na PpS
  Vyhodnotenie PpS
  Vyhodnotenie výberových konaní
  Zoznam autorizovaných osôb
  Správa v zmysle Nariadenia EBGL čl. 60.
  MARI
  PICASSO
  Straty a vlastná spotreba PS
  Prenesená elektrina
 
Podporné služby
Podporné služby sú služby, ktoré prevádzkovateľ prenosovej sústavy SR nakupuje na zabezpečenie poskytovania systémových služieb potrebných na dodržanie kvality dodávky elektriny a na zabezpečenie prevádzkovej spoľahlivosti elektrizačnej sústavy SR , pričom výsledkom ich aktivácie je dodávka regulačnej elektriny.

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy SR nakupuje podporné služby potrebné na zabezpečenie systémových služieb od poskytovateľov podporných služieb, ktorí spĺňajú podmienky stanovené Technickými podmienkami a obchodné podmienky určené Prevádzkovým poriadkom (kapitola 5).

Nákup je organizovaný otvoreným, transparentným a nediskriminačným spôsobom v zmysle ustanovení Prevádzkového poriadku a to prostredníctvom výberového konania v zmysle Rámcovej zmluvy o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny.

V súvislosti s garanciou plnenia podmienok poskytovania PpS, musí mať každé zariadenie poskytujúce PpS vydaný certifikát na predmetnú podpornú službu. Certifikáty sa vydávajú na základe uskutočnených certifikačných meraní, ktoré môžu vydávať iba organizácie, fyzické alebo právnické osoby na základe vydaného rozhodnutia o udelení autorizácie. Podmienky udeľovania autorizácie certifikátorovi sú dané Technickými podmienkami (Dokument B, kapitola 4.2).