Hlavná stránka verzia pre tlac Kontakty Vyhľadávanie Mapa stránok
    Výberové konania
  Roky 2009-2011
  Rok 2012
  Rok 2013
  Rok 2014
  Rok 2015
  Rok 2016
  Rok 2017
  Rok 2018
  Rok 2018 - dokup
  Rok 2019
  Rok 2020 - zrušené
  Rok 2020 - nové
 
Rok 2013
 

Výberové konanie na nákup elektriny na krytie strát v prenosovej sústave a pre vlastnú spotrebu elektrických staníc pre rok 2013


Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., vyhlasuje výberové konanie na hore uvedený predmet zákazky. Výberové konanie bude realizované v dvoch etapách:

I. Etapa výberového konania – Príprava žiadosti o účasť
  • vypracovanie, predloženie a vyhodnotenie žiadostí o účasť vo výberovom konaní - Časť III. Súťažných podkladov

  • záujemca predloží podklady na registráciu v zmysle Súťažných podkladov,

  • lehota na predloženie žiadostí o účasť sa predlžuje oproti bodu 16.4.2. Súťažných podkladov a uplynie 21.05.2012, o 10:00,

  • po vyhodnotení bude záujemcovi zaslané oznámenie o úspešnosti, resp. neúspešnosti registrácie (žiadosti o účasť) najneskôr do 25.05.2012,

  • žiadosť o vysvetlenie Súťažných podkladov musí byť obstarávateľovi doručená najneskôr 14 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia Súťažných podkladov na internetovej stránke SEPS, a.s., (bod 10 Súťažných podkladov).

II.Etapa výberového konania – Predkladanie ponúk a ich vyhodnotenie
  • výzva na predloženie ponúk, predloženie a vyhodnotenie ponúk – Časť IV., V. a VI. Súťažných podkladov

  • výzva na predloženie ponúk bude zaslaná iba úspešným záujemcom z I. Etapy a iba tí sa môžu zúčastniť predkladania ponúk v rámci tejto II. Etapy

  • v tejto časti výberového konania nebudú vysvetľované žiadne otázky k Súťažným podkladom

Potenciálni záujemcovia (uchádzači) sa musia riadiť pravidlami a splniť podmienky stanovené v Súťažných podkladoch, ktoré sú uvedené v prílohe tohto oznámenia.
 
Dokumenty na stiahnutie
Názov Dokument Veľkosť
Súťažné podklady Súťažné podklady_2013.pdf 194 kB
Príloha č.1 k SP Príloha č. 1 k SP - Zmluva na nákup elektriny na straty v PS a pre VS ES 2013.pdf
Príloha č. 1 k SP - Prvá a podpisová strana k Zmluve.doc
Príloha č. 3 k Zmluve - Splnomocnenci pre komunikáciu.doc
191 kB

68,5 kB
93,0 kB
Príloha č.2 k SP Príloha č. 2 k SP - Formulár ponuky.doc 131 kB
Príloha č.3 k SP Príloha č. 3 k SP - Popis typov pásmovej dodávky elektriny.pdf 39,7 kB
Príloha č.4 k SP Príloha č. 4 k SP - Vzor na vystavenie bankovej záruky.pdf 56,9 kB
 
Vysvetľovanie súťažných podkladov
Názov Dokument Veľkosť
Vysvetľovanie súťažných podkladov Vysvetlenie_SP.doc 51 kB
 
Výzva na predloženie ponuky
Názov Dokument Veľkosť
Výzva na predloženie ponuky Vyzva_PP.pdf 48 kB