Hlavná stránka verzia pre tlac Kontakty Vyhľadávanie Mapa stránok
    Výberové konania
  Roky 2009-2011
  Rok 2012
  Rok 2013
  Rok 2014
  Rok 2015
  Rok 2016
  Rok 2017
  Rok 2018
  Rok 2018 - dokup
  Rok 2019
  Rok 2020 - zrušené
  Rok 2020 - nové
 
Rok 2015
 

Výberové konanie na nákup elektriny na krytie strát v prenosovej sústave na rok 2015 -

ročné pásmo


Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., vyhlasuje výberové konanie na hore uvedený predmet zákazky. VK je organizované na dodávku elektriny od 01.01.2015 do 31.12.2015.

  • príprava a predkladanie ponuky - Časť III. Súťažných podkladov,

  • uchádzač predloží jednu Ponuku VK, doklady a dokumenty v zmysle Súťažných podkladov,

  • lehota na predloženie Ponuky VK uplynie 14.04.2014 o 09:30 hod.,

  • po vyhodnotení bude uchádzačovi zaslané oznámenie o úspešnosti, resp. neúspešnosti Ponuky VK najneskôr do 05.05.2014,

  • žiadosť o vysvetlenie Súťažných podkladov musí byť obstarávateľovi doručená najneskôr 14 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia Súťažných podkladov na webovom sídle SEPS, a.s., (bod 10 Súťažných podkladov).

Potenciálni záujemcovia (uchádzači) sa musia riadiť pravidlami a splniť podmienky stanovené v Súťažných podkladoch, ktoré sú uvedené v prílohe tohto oznámenia.
 
Dokumenty na stiahnutie
Názov Dokument Veľkosť
Súťažné podklady Súťažné podklady VK na nákup elektriny na krytie strát v PS na rok 2015 - ročné pásmo.pdf 191 kB
Príloha č.1 k SP Príloha č. 1 k SP – Rámcová zmluva na nákup elektriny na krytie strát v PS a pre VS ESt na rok 2015.pdf
Prvá a podpisová strana k Rámcovej zmluve.doc
Osoby poverené k Rámcovej zmluve.doc
194 kB

72 kB
93 kB
Príloha č.2 k SP Príloha č. 2 k SP - Formulár Ponuky PZ - ročné pásmo.doc 74 kB
Príloha č.3 k SP Príloha č. 3 k SP - Popis ročnej pásmovej dodávky elektriny.pdf 33 kB
 
Vysvetľovanie súťažných podkladov
Názov Dokument Veľkosť
Vysvetľovanie súťažných podkladov Vysvetlenie_SP1.pdf 37 kB
 
 

Výberové konanie na nákup elektriny na krytie strát v prenosovej sústave a pre vlastnú

spotrebu elektrických staníc na rok 2015 – pásmové produkty

 
I. Etapa výberového konania – Vyhotovenie žiadosti o účasť (Kvalifikačná etapa)
  • vyhotovenie, predloženie a vyhodnotenie Žiadosti o účasť vo výberovom konaní - Časť III. Súťažných podkladov,

  • lehota na predloženie Žiadosti o účasť uplynie 14.04.2014 o 09:30 hod.,

  • výsledok vyhodnotenia Žiadosti o účasť bude záujemcovi oznámený do 10 pracovných dní od uplynutia lehoty na predkladanie Žiadosti o účasť,


  • žiadosť o vysvetlenie Súťažných podkladov musí byť obstarávateľovi doručená najneskôr 14 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia Súťažných podkladov na webovom sídle SEPS, a.s., (bod 10 Súťažných podkladov).

II. Etapa výberového konania – Predkladanie ponúk a ich vyhodnotenie
  • výzva na predloženie ponuky, prijatie a vyhodnotenie ponúk – Časť IV., V. a VI. Súťažných podkladov

  • výzva na predloženie ponuky bude zaslaná iba úspešným záujemcom z I. Etapy a iba tí sa môžu zúčastniť predkladania ponúk v rámci tejto II. Etapy

  • v tejto časti výberového konania nebudú vysvetľované žiadne otázky k Súťažným podkladom

Potenciálni záujemcovia (uchádzači) sa musia riadiť pravidlami a splniť podmienky stanovené v Súťažných podkladoch, ktoré sú uvedené v prílohe tohto oznámenia.
 
Dokumenty na stiahnutie
Názov Dokument Veľkosť
Súťažné podklady Súťažné podklady_VK na nákup elektriny v PS a pre vlastnú spotrebu ESt na rok 2015 - pásmové produkty.pdf 206 kB
Príloha č.1 k SP Príloha č. 1 k SP – Rámcová zmluva na nákup elektriny na krytie strát v PS a pre VS ESt na rok 2015.pdf
Prvá a podpisová strana k Rámcovej zmluve.doc
Osoby poverené k Rámcovej zmluve.doc
194 kB

72 kB
93 kB
Príloha č.2 k SP Príloha č. 2 k SP - Formulár Ponuky PZ - pásmové produkty.doc 137 kB
Príloha č.3 k SP Príloha č. 3 k SP - Popis typov pásmovej dodávky elektriny.pdf 41 kB
 
Vysvetľovanie súťažných podkladov
Názov Dokument Veľkosť
Vysvetľovanie súťažných podkladov Vysvetlenie_SP2.pdf 33 kB
 
Výzva na predloženie ponuky
Názov Dokument Veľkosť
Výzva na predloženie ponuky Vyzva_PP.pdf 10 kB