Hlavná stránka verzia pre tlac Kontakty Vyhľadávanie Mapa stránok
    Výberové konania
  Roky 2009-2011
  Rok 2012
  Rok 2013
  Rok 2014
  Rok 2015
  Rok 2016
  Rok 2017
  Rok 2018
  Rok 2018 - dokup
  Rok 2019
  Rok 2020 - zrušené
  Rok 2020 - nové
 
Rok 2017
 

Výberové konanie na nákup elektriny na krytie strát v prenosovej sústave a pre vlastnú spotrebu elektrických staníc na rok 2017 - ročné pásmo


Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., vyhlasuje výberové konanie na hore uvedený predmet zákazky. VK je organizované na dodávku elektriny od 01.01.2017 do 31.12.2017.

  • príprava a predkladanie ponuky - Časť III. Súťažných podkladov,

  • uchádzač predloží jednu Ponuku VK, doklady a dokumenty v zmysle Súťažných podkladov,

  • lehota na predloženie Ponuky VK uplynie 20.05.2016 o 09:30 hod.,

  • po vyhodnotení bude uchádzačovi zaslané oznámenie o úspešnosti, resp. neúspešnosti Ponuky VK najneskôr do 01.06.2016,

  • žiadosť o vysvetlenie Súťažných podkladov musí byť obstarávateľovi doručená najneskôr 14 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia Súťažných podkladov na webovom sídle Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s., (bod 10 Súťažných podkladov).

Potenciálni záujemcovia (uchádzači) sa musia riadiť pravidlami a splniť podmienky stanovené v Súťažných podkladoch, ktoré sú uvedené v prílohe tohto oznámenia.
 
Dokumenty na stiahnutie
Názov Dokument Veľkosť
Súťažné podklady Súťažné podklady VK na nákup elektriny na krytie strát v PS na rok 2017 - ročné pásmo.pdf 558 kB
Príloha č.1 k SP Príloha č. 1 k SP – Rámcová zmluva na nákup elektriny na krytie strát v PS a pre VS ESt na rok 2017.pdf
Prvá a podpisová strana k Rámcovej zmluve.doc
Osoby poverené k Rámcovej zmluve.doc
400 kB

53,5 kB
75 kB
Príloha č.2 k SP Príloha č. 2 k SP - Formulár Ponuky PZ - ročné pásmo.doc 77,5 kB
Príloha č.3 k SP Príloha č. 3 k SP - Popis ročnej pásmovej dodávky elektriny.pdf 115 kB
 
Vysvetľovanie súťažných podkladov
Názov Dokument Veľkosť
Vysvetľovanie súťažných podkladov Vysvetlenie_SP1.pdf 199 kB
 
 

Výberové konanie na nákup elektriny na krytie strát v prenosovej sústave a pre vlastnú

spotrebu elektrických staníc na rok 2017 – pásmové produkty

 
I. Etapa výberového konania – Vyhotovenie žiadosti o účasť (Kvalifikačná etapa)
  • vyhotovenie, predloženie a vyhodnotenie Žiadosti o účasť vo výberovom konaní - Časť III. Súťažných podkladov,

  • lehota na predloženie Žiadosti o účasť uplynie 20.05.2016 o 09:30 hod.,

  • výsledok vyhodnotenia Žiadosti o účasť bude záujemcovi oznámený do 10 pracovných dní od uplynutia lehoty na predkladanie Žiadosti o účasť,


  • žiadosť o vysvetlenie Súťažných podkladov musí byť obstarávateľovi doručená najneskôr 14 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia Súťažných podkladov na webovom sídle Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s., (bod 10 Súťažných podkladov).

II. Etapa výberového konania – Predkladanie ponúk a ich vyhodnotenie
  • výzva na predloženie ponuky, prijatie a vyhodnotenie ponúk – Časť IV., V. a VI. Súťažných podkladov

  • výzva na predloženie ponuky bude zaslaná iba úspešným záujemcom z I. Etapy a iba tí sa môžu zúčastniť predkladania ponúk v rámci tejto II. Etapy

  • v tejto časti výberového konania nebudú vysvetľované žiadne otázky k Súťažným podkladom

Potenciálni záujemcovia (uchádzači) sa musia riadiť pravidlami a splniť podmienky stanovené v Súťažných podkladoch, ktoré sú uvedené v prílohe tohto oznámenia.
 
Dokumenty na stiahnutie
Názov Dokument Veľkosť
Súťažné podklady Súťažné podklady_VK na nákup elektriny v PS a pre vlastnú spotrebu ESt na rok 2017 - pásmové produkty.pdf 549 kB
Príloha č.1 k SP Príloha č. 1 k SP – Rámcová zmluva na nákup elektriny na krytie strát v PS a pre VS ESt na rok 2017.pdf
Prvá a podpisová strana k Rámcovej zmluve.doc
Osoby poverené k Rámcovej zmluve.doc
400 kB

53,5 kB
75 kB
Príloha č.2 k SP Príloha č. 2 k SP - Formulár Ponuky PZ - pásmové produkty.doc 137 kB
Príloha č.3 k SP Príloha č. 3 k SP - Popis typov pásmovej dodávky elektriny.pdf 128 kB